§ 4. - [Formy kształcenia prowadzone przez centrum kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  4.  [Formy kształcenia prowadzone przez centrum kształcenia ustawicznego]
1. 
Centrum kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy, a także w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego.
2. 
Centrum kształcenia ustawicznego może także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu.
3. 
Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, wchodzących w skład centrum kształcenia ustawicznego, określają przepisy dotyczące szkół publicznych.