§ 32. - [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kursach umiejętności zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  32.  [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kursach umiejętności zawodowych]
1. 
Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
a)
jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
b)
efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
c)
efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów

- określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;

2)
minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
a)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a - jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji,
b)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu,
c)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. c - wynosi 30 godzin;
3)
program nauczania zawiera wymagania wstępne dla uczestników kursów umiejętności zawodowych, uwzględniające szczegółowe uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.