§ 18. - [Konsultacje indywidualne w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  18.  [Konsultacje indywidualne w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
W przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin.