§ 36. - [Kursy i turnusy uwzględniane w planach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  36.  [Kursy i turnusy uwzględniane w planach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021]
W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w planach kształcenia, o których mowa w § 26, uwzględnia się także kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w § 31 ust. 2, kursy umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2, oraz turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 34 ust. 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się, z tym że:
1)
plan kształcenia, o którym mowa w § 26 ust. 1, w zakresie informacji, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 4, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w § 31 ust. 2, oraz kursów umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2;
2)
plan kształcenia, o którym mowa w § 26 ust. 2, w zakresie informacji, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, zawiera wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 34 ust. 2.