§ 22. - [Zakres innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  22.  [Zakres innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych]
1. 
Kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści:
1)
ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo
2)
określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
2. 
Częstotliwość zajęć na kursie oraz formę zaliczenia kursu określa placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzące ten kurs.
3. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. W przypadku kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła kurs.
4. 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera:
1)
imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
2)
numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
3)
nazwę kursu;
4)
wymiar godzin kształcenia na kursie;
5)
nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
6)
datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego.