§ 21. - [Zakończenie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  21.  [Zakończenie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, organizator turnusu przekazuje odpowiednio pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust. 1.