§ 28. - [Zwolnienie z opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  28.  [Zwolnienie z opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych]
1. 
Osoba o niskich dochodach, o której mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, może złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz uzasadnienie składa się do dyrektora publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.