§ 11. - [Zwolnienie z części zajęć osoby posiadającej zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  11.  [Zwolnienie z części zajęć osoby posiadającej zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych]
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 14 ust. 2, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.