§ 5. - [Zadania realizowane przez publiczne centrum kształcenia zawodowego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  5.  [Zadania realizowane przez publiczne centrum kształcenia zawodowego]
1. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego:
1)
realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
a)
zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
b)
zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub
2)
prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy.
2. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego może także prowadzić:
1)
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy;
2)
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia - w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.