§ 24. - [Dokumentacja formy prowadzonego kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  24.  [Dokumentacja formy prowadzonego kształcenia ustawicznego]
1. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
2. 
Dokumentacja obejmuje:
1)
program nauczania;
2)
dziennik zajęć;
3)
ewidencję wydanych zaświadczeń;
4)
protokół z przeprowadzonego zaliczenia.
3. 
Do dziennika zajęć wpisuje się:
1)
imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy;
2)
liczbę godzin zajęć;
3)
tematy zajęć.
4. 
W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. 
Dziennik zajęć może być prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej; dziennik prowadzony w postaci elektronicznej jest zwany dalej "dziennikiem elektronicznym".
6. 
Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1)
zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4)
rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego słuchaczom i uczestnikom kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy, w zakresie ich dotyczącym;
6)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego rodzicom uczestników turnusów, w zakresie dotyczącym ich dzieci, a także pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust. 1.
7. 
System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dziennika zajęć.
8. 
W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego wpisanie przez prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.
9. 
W terminie 10 dni od dnia zakończenia kształcenia dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia kształcenia, w sposób zapewniający możliwość:
1)
sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2)
weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
3)
odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla prowadzenia dziennika zajęć.
10. 
Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
1)
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
numer zaświadczenia;
4)
potwierdzenie odbioru zaświadczenia.