§ 31. - [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  31.  [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych]
1. 
Kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zwaną dalej "podstawą programową kształcenia w zawodach", prowadzi się do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji;
2)
minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji;
3)
informacja, o której mowa w § 9, w zakresie danych, o których mowa w § 9 pkt 2, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zwaną dalej "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego", oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
4)
program nauczania zawiera wymagania wstępne dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uwzględniające szczegółowe uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
5)
ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).