Art. 131. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  131. 
1. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1, jest przeprowadzany dla:
1)
uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, w tym uczniów, o których mowa w art. 302 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, branżowej szkoły I stopnia, szkoły policealnej oraz słuchaczy szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2026/2027;
3)
absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2025/2026;
4)
absolwentów szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2025/2026;
5)
osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 31 października 2027 r.;
6)
osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 31 października 2027 r.
2. 
Do egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przystępują:
1)
uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - począwszy od roku szkolnego 2027/2028;
3)
absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
4)
absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
5)
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 - począwszy od dnia 1 listopada 2027 r.;
6)
absolwenci, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 41 - począwszy od roku szkolnego 2025/2026;
7)
osoby, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 41 - począwszy od dnia 1 listopada 2025 r.