§ 27. - [Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu - odesłanie] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  27.  [Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu - odesłanie]
Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia ustawicznego i publicznych centrach kształcenia zawodowego w ramach realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 i w § 5 ust. 1 pkt 1, a także warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych określają przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.