§ 33. - [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kursie kompetencji ogólnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  33.  [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na kursie kompetencji ogólnych]
Kształcenie ustawiczne na kursie kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla:
1)
czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prowadzi się począwszy od dnia 1 września 2019 r. dla klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a w latach następnych również dla kolejnych klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 i 2245), na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia;
2)
branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy prowadzi się począwszy od dnia 1 września 2020 r. dla klasy I branżowej szkoły II stopnia, a w latach następnych również dla kolejnych klas branżowej szkoły II stopnia, zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.