Art. 279. - [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  279.  [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia]

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021.