§ 7. - [Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  7.  [Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne]
Centra kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego współpracują z:
1)
pracodawcami w zakresie:
a)
organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b)
przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c)
kształcenia ustawicznego pracowników;
2)
urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
3)
innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.