§ 26. - [Plan kształcenia] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  26.  [Plan kształcenia]
1. 
Centra kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego sporządzają na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający:
1)
wykaz pozaszkolnych form kształcenia;
2)
czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
3)
planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego - w przypadku kształcenia w formach, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy.
2. 
Publiczne centra kształcenia zawodowego prowadzące turnusy sporządzają także plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w § 19, zawierający:
1)
liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;
2)
wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
3)
zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
3. 
Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji centrum kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego.