§ 19. - [Skierowanie na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  19.  [Skierowanie na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez:
1)
pracodawcę albo
2)
szkołę - w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.
2. 
Skierowanie zawiera:
1)
imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;
2)
numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
3)
nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.
3. 
Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora szkoły lub centrum kształcenia zawodowego w określonym przez nich terminie.