§ 25. - [Program nauczania] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  25.  [Program nauczania]
1. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:
1)
nazwę formy kształcenia;
2)
czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3)
wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
4)
cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5)
plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6)
treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7)
opis efektów kształcenia;
8)
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9)
sposób i formę zaliczenia.
2. 
Program nauczania realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego, uwzględnia ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, a także:
1)
cele kształcenia,
2)
efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów,
3)
warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którym została wyodrębniona dana kwalifikacja,
4)
minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie w ramach danej kwalifikacji

- będące elementami podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego właściwymi dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.