§ 20. - [Zakres oceniania w trakcie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  20.  [Zakres oceniania w trakcie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
W trakcie turnusu ocenianiu podlegają:
1)
osiągnięcia edukacyjne młodocianego pracownika;
2)
zachowanie młodocianego pracownika.
2. 
Przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) w zakresie oceniania uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio.