§ 2. - [Definicje] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy;
2)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy;
3)
podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 lit. b-h ustawy;
4)
szkole - należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, o której mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy;
5)
młodocianym pracowniku - należy przez to rozumieć młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).