§ 34. - [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  34.  [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do kształcenia ustawicznego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
Kształcenie ustawiczne na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach prowadzi się do dnia 31 sierpnia 2021 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
turnus organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane w zakresie różnych zawodów;
2)
liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
3)
skierowanie, o którym mowa w § 19, w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 4, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zakres dokształcania teoretycznego.