§ 29. - [Zwrot opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  29.  [Zwrot opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych]
1. 
Osoba, która wniosła opłatę za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy, może złożyć wniosek o zwrot tej opłaty w przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 11 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz uzasadnienie zawierające powody braku możliwości podjęcia kształcenia na danym kursie składa się do dyrektora publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.