§ 17. - [Zakres turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; minimalna liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  17.  [Zakres turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; minimalna liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie]
1. 
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwany dalej "turnusem", organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
2. 
Program nauczania realizowany na turnusie uwzględnia zakres kształcenia określony w skierowaniu, o którym mowa w § 19.
3. 
Turnus realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego w skierowaniu, o którym mowa w § 19.
4. 
Turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu.
5. 
Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną szkołę lub publiczne centrum kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.