§ 10. - [Zwolnienie z części zajęć] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  10.  [Zwolnienie z części zajęć]
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1)
dyplom zawodowy,
2)
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
3)
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
4)
świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
5)
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
6)
świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
7)
certyfikat kwalifikacji zawodowej,
8)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
9)
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

- jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.