Official Gazette

Zasady finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 r.

M.P.1961.11.60 | uchwała z dnia 10 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.10.59 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1961 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw materiałów ogniotrwałych w obrocie krajowym.

M.P.1961.10.58 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie zakresu usług stołówek studenckich.

M.P.1961.10.56 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Opracowanie w 1961 r. planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych budżetu centralnego.

M.P.1961.9.54 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

M.P.1961.9.53 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1961.9.52 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowych zadań Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1961.9.51 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Banku Rolnego.

M.P.1961.9.50 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowych zadań Banku Rolnego.

M.P.1961.9.49 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Banku Inwestycyjnego.

M.P.1961.9.48 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

M.P.1961.9.47 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Diety i koszty podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

M.P.1961.8.41 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1961.8.40 | uchwała z dnia 19 stycznia 1961 r. | Akt jednorazowy

Powołanie inspektoratów żeglugi śródlądowej.

M.P.1961.7.37 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.6.33 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.6.32 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

M.P.1961.6.31 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Wysokość oraz zasady i tryb pobierania opłat za zużycie wody ponad kontyngent.

M.P.1961.6.30 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1961 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.

M.P.1961.5.28 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Organizowanie i realizacja budownictwa przykładowego na wsi.

M.P.1961.4.26 | instrukcja z dnia 27 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Wzór i zasady sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i do rad narodowych.

M.P.1961.4.24 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Dodatek dla niektórych pracowników urzędów stanu cywilnego.

M.P.1961.4.23 | uchwała z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie rozdzielnictwa cegły.

M.P.1961.2.20 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej.

M.P.1961.2.19 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

M.P.1961.2.18 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

M.P.1961.2.17 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia czynnych nauczycieli studiujących zaocznie.

M.P.1961.2.13 | uchwała z dnia 30 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.

M.P.1961.1.12 | obwieszczenie z dnia 1 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".

M.P.1961.1.11 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki funduszami dobrowolnych świadczeń społecznych.

M.P.1961.1.10 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.

M.P.1961.1.9 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe.

M.P.1961.1.6 | uchwała z dnia 8 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1961.1.4 | uchwała z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1961.1.3 | uchwała z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Okręgi wyborcze dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1961.1.1 | uchwała z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.97.430 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na 1961 r.

M.P.1960.97.429 | uchwała z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt nienormatywny

Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

M.P.1960.96.425 | uchwała z dnia 8 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

M.P.1960.95.421 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów dotyczących produkcji pieczywa.

M.P.1960.94.419 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwa prowadzące.

M.P.1960.94.417 | uchwała z dnia 17 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Obowiązek szkolenia w zakresie normalizacji.

M.P.1960.93.415 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ceny złota i platyny przy ustalaniu wartości przedmiotów przestępstw dewizowych.

M.P.1960.91.412 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.

M.P.1960.90.410 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja kosztorysowa na roboty budowlano-montażowe wykonywane w 1961 r.

M.P.1960.90.408 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanie.

M.P.1960.90.407 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1960 r. | Akt utracił moc