Monitor Polski

M.P.1969.36.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 czerwca 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1. Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 lutego 1969 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i innych zarządzeń resortowych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
2. Wykaz nie obejmuje statutów stowarzyszeń wyższej użyteczności.
3. Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z wyjątkiem aktów wymienionych w ust. 2 - utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH ZARZĄDZEŃ RESORTOWYCH OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LUTEGO 1969 R.

Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone

(rok, nr i poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)

1234
11)25.III.1953 r.w sprawie ustalenia czasu zatrudnienia dla Korpusu Technicznego Pożarnictwa1953 r. Nr A-33, poz. 423
21)31.VII.1953 r.w sprawie rejestru członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa1953 r. Nr A-77, poz. 919
32)6.X.1953 r.w sprawie współdziałania wojskowych straży pożarnych z terenowymi i zakładowymi strażami pożarnymi oraz sposobu przeprowadzania akcji ratowniczej obiektów wojskowych przez straże pożarne1953 r. Nr A-96, poz. 1339
41)30.IV.1954 r.w sprawie trybu udzielania wyróżnień członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa1954 r. Nr A-45, poz. 640
53)8.IV.1955 r.w sprawie taryfy dla biur pisania podań1955 r. Nr 36, poz. 352
618.II.1956 r.w sprawie obowiązków organów Milicji Obywatelskiej w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego1956 r. Nr 24, poz. 349
714.VI.1956 r.w sprawie ustalenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości przy wyjazdach za granicę - na czas pobytu za granicą - nie jest wymagane1956 r. Nr 56, poz. 611, 1960 r. Nr 3, poz. 11
818.VII.1957 r.w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej1957 r. Nr 67, poz. 409
94)16.I.1958 r.w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek repatriantom1958 r. Nr 7, poz. 40, Nr 43, poz. 252
1016.IV.1958 r.o postępowaniu przy wykonywaniu kontroli nad fachową działalnością resortowych służb geodezyjnych i o postępowaniu pokontrolnym1958 r. Nr 31, poz. 176
115)27.V.1959 r.w sprawie lekarzy właściwych do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej1959 r. Nr 51, poz. 236
128.XII.1959 r.w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej1959 r. Nr 102, poz. 545
1324.XII.1959 r.w sprawie uiszczania opłat paszportowych1959 r. Nr 103, poz. 555 i 1966 r. Nr 6, poz. 53
1411.I.1960 r.w sprawie ustalenia wzoru oraz trybu nadawania odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii"1960 r. Nr 11, poz. 50
156)25.III.1960 r.w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy1960 r. Nr 29, poz. 140
1613.X.1960 r.w sprawie odznaki dla kierowników urzędów stanu cywilnego1960 r. Nr 79, poz. 365
1730.V.1961 r.w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej1961 r. Nr 42, poz. 194
1818.VII.1961 r.w sprawie trybu wyznaczania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa na stanowiska pracy w urzędach, instytucjach państwowych, jednostkach gospodarczych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych1961 r. Nr 59, poz. 256
192.VIII.1961 r.w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa oraz postępowania z bronią przyjętą przez organy Milicji Obywatelskiej do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku1961 r. Nr 61, poz. 263
205.I.1962 r.w sprawie dopełniania obowiązku meldunkowego przez osoby stale przebywające w namiotach i innych ruchomych urządzeniach mieszkalnych1962 r. Nr 5, poz. 16
218.I.1962 r.w sprawie zasad powoływania i rozmieszczenia straży pożarnych1962 r. Nr 5, poz. 17
224.IV.1962 r.w sprawie określenia organizacji społecznych obowiązanych do dokonywania wpisów w dowodach osobistych i tymczasowych zaświadczeniach tożsamości zatrudnionych u nich osób o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia1962 r. Nr 32, poz. 149
2315.IV.1962 r.w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki1962 r. Nr 38, poz. 180 i 1964 r. Nr 44, poz. 208
2428.IV.1962 r.w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne1962 r. Nr 37, poz. 176
2513.VII.1962 r.w sprawie wykonywania przez organy Milicji Obywatelskiej nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowego1962 r. Nr 58, poz. 274
2631.VII.1962 r.w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy1962 r. Nr 65, poz. 305 i 1965 r. Nr 63, poz. 340
2722.VIII.1962 r.w sprawie kontroli ruchu na drogach publicznych1962 r. Nr 68, poz. 314
2817.X.1962 r.w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych1962 r. Nr 77, poz. 358
2928.I.1963 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego obowiązkowej straży pożarnej w zakładzie pracy1963 r. Nr 12, poz. 64
3022.II.1963 r.w sprawie współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczej1963 r. Nr 18, poz. 101
319.IV.1963 r.w sprawie ustalania przez Milicję Obywatelską miejsca zamieszkania i miejsca pracy niektórych dłużników Skarbu Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych1963 r. Nr 34, poz. 173
3219.VII.1963 r.w sprawie wykonywania czynności geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych1963 r. Nr 60, poz. 307
3325.IX.1963 r.w sprawie rejestracji cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji1963 r. Nr 74, poz. 369
3430.V.1964 r.w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym1964 r. Nr 40, poz. 187 i 1965 r. Nr 21, poz. 97
3520.VI.1964 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego obowiązkowej straży pożarnej na terenie gromad, osiedli i miast1964 r. Nr 42, poz. 199
367.VI.1965 r.w sprawie zwolnienia od obowiązku rejestracji niektórych cudzoziemców1965 r. Nr 30, poz. 162
372.IX.1965 r.w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej1965 r. Nr 54, poz. 281
3811.X.1965 r.w sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa1965 r. Nr 55, poz. 288
397)28.V.1966 r.w sprawie współdziałania organów Milicji Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym1966 r. Nr 31, poz. 166
4017.IX.1966 r.w sprawie określenia zakresu czynności radców do spraw kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych1966 r. Nr 51, poz. 251
418)13.III.1967 r.o warunkach przebywania stałych korespondentów zagranicznych na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej1967 r. Nr 19, poz. 94
4223.VI.1967 r.w sprawie pomocy i asysty organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych1967 r. Nr 37, poz. 182
4330.VI.1967 r.w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa1967 r. Nr 37, poz. 183
4415.VII.1967 r.w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej"1967 r. Nr 45, poz. 227
4515.VIII.1967 r.w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej1967 r. Nr 51, poz. 257
4627.VII.1968 r.w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego1968 r. Nr 34, poz. 237
479)10.X.1968 r.w sprawie właściwości i trybu postępowania organów wojskowych w zakresie ustalania charakteru wypadków podczas służby wojskowej dla celów zaopatrzenia inwalidzkiego żołnierzy niezawodowych1968 r. Nr 44, poz. 313
489)27.XI.1968 r.w sprawie udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą1968 r. Nr 52, poz. 362
4917.I.1969 r.w sprawie legitymacji wydawanych cudzoziemcom przybywającym do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu wykonywania czynności zawodowych1969 r. Nr 3, poz. 31
________

1) Ministra Gospodarki Komunalnej

2) Ministrów Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej

3) Ministra Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości

4) Ministra Finansów i Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji

5) Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych

6) Ministrów Zdrowia, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej

7) Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

8) Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych

9) Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych