Monitor Polski

M.P.1969.36.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 149
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1969 r.
zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 7 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1967 r. Nr 1, poz. 8 i z 1968 r. Nr 35, poz. 243) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obniża się podatek do wysokości 10% zysku osiągniętego:

1) przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i zakłady tej centrali za okres od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 grudnia 1970 r.,

2) przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich i zakłady tego związku za okres od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 grudnia 1975 r.

Obniżkę podatku stosuje się pod warunkiem przekazania przez poszczególne spółdzielnie i zakłady różnicy powstałej w związku z obniżką podatku na scentralizowany fundusz rozwoju w terminie płatności podatku, z przeznaczeniem jej w całości na finansowanie inwestycji. Niezachowanie powyższych warunków spowoduje pobór podatku w wysokości określonej w ust. 1 pkt 6".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.