Monitor Polski

M.P.1969.37.307

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 sierpnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1958 r. w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej (Monitor Polski Nr 60, poz. 338) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Potrąceń z tytułu należnych składek ubezpieczeniowych (ust. 2 pkt 1) mogą dokonywać również instytucje kontraktujące na podstawie odrębnej umowy zawartej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. W takim przypadku instytucje te będą otrzymywały od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń opłatę manipulacyjną w wysokości maksymalnej stawki przewidzianej za inkaso składek za ubezpieczenie upraw ziemiopłodów kontraktowanych w taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 189).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1969 r.