Monitor Polski

M.P.1969.46.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
z dnia 30 września 1969 r.
w sprawie zasad gospodarowania używanym ogumieniem trakcyjnym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 29, poz. 193) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Skup używanego ogumienia trakcyjnego prowadzą jednostki organizacyjne określone przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości na podstawie § 4 pkt 1 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 29, poz. 193) na zasadach określonych w zarządzeniu, zwane w dalszym ciągu "jednostkami skupu".
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1) o używanym ogumieniu trakcyjnym, należy przez to rozumieć komplet, składający się z opony, dętki i ochraniacza (stosowanego w niektórych rodzajach ogumienia),
2) o oponach, należy przez to rozumieć opony bez dętek i ochraniaczy.
3. Przedmiotem skupu są opony nadające się do regeneracji (bieżnikowania i naprawy) albo do dalszego użytkowania w trakcji wolnobieżnej lub konnej, zwane w dalszym ciągu używanymi oponami.
§  2. Jednostki skupu mają obowiązek skupowania używanych opon (§ 1 ust. 3) oferowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i przez jednostki nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
§  3.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej mają obowiązek odprzedaży opon używanych (§ 1 ust. 3) w rozmiarach:

560-15

590-15

825-20

900-20

1.100-20

- co najmniej w wysokości 30% ilości nabywanych opon nowych oraz w rozmiarach:

640-15

670-15

600-16

650-16

650-20

750-20

- co najmniej w wysokości 60% ilości nabywanych opon nowych.

2. Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Gumowego może w porozumieniu z Dyrektorem Centrali Surowców Wtórnych oraz Dyrektorem Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt" w zależności od potrzeb gospodarczych okresowo ograniczać lub rozszerzać skup używanych opon (§ 1 ust. 3), zawiadamiając o tym zainteresowanych.
3. W razie ograniczenia skupu (ust. 2) jednostki gospodarki uspołecznionej mają obowiązek zagospodarowania używanych opon w trybie przepisów o gospodarowaniu surowcami wtórnymi.
§  4.
1. Zjednoczenie Przemysłu Gumowego, Centrala Surowców Wtórnych i Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt" będą corocznie uzgadniały wielkości dostaw używanych opon (§ 1 ust. 3) dla zakładów bieżnikujących.
2. W oparciu o uzgodnione wielkości dostaw (ust. 1) zakłady bieżnikujące wskazane przez Zjednoczenie Przemysłu Gumowego i jednostki skupu określone przez Centralę Surowców Wtórnych i Centralę Techniczno-Handlową "Motozbyt" zobowiązane są do zawarcia umów kupna-sprzedaży używanych opon.
§  5.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą nabywać nowe opony jedynie po przedstawieniu oryginalnych dowodów odprzedaży opon używanych co najmniej w ilościach określonych w § 3 ust. 1.
2. Jednostki sprzedające opony nowe mają obowiązek naniesienia adnotacji na oryginale dowodu sprzedaży opon używanych o dokonanej sprzedaży opon nowych.
3. Użytkownicy eksploatujący opony bieżnikowane są zwolnieni od odprzedaży opon używanych przy zakupie opon nowych, w ilościach zakupionych opon bieżnikowanych. Zwolnienia z obowiązku odprzedaży opon używanych dokonuje jednostka, w której użytkownik nabył opony bieżnikowane.
§  6. Klasyfikacji skupowanych opon (§ 1 ust. 3) dokonują na podstawie obowiązujących norm jednostki określone w odrębnych przepisach (§ 4 pkt 5 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. powołanej w § 1 ust. 1 zarządzenia).
§  7.
1. Opony regenerowane powinny być stosowane do produkcji nowych maszyn i urządzeń, o ile warunki techniczne i eksploatacyjne ogumienia zezwalają na stosowanie opon regenerowanych, a w szczególności do nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wozów konnych, przyczep i naczep (z wyjątkiem autobusowych).
2. Zabrania się stosowania nowych opon do maszyn, urządzeń, przyczep, naczep i agregatów na kołach ogumionych, gdy opony regenerowane odpowiadają ich warunkom technicznym i eksploatacyjnym.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przedmiotów przeznaczonych na eksport oraz w wypadkach, gdy podaż opon regenerowanych nie pokrywa zapotrzebowania.
§  8. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 80, poz. 336).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.