Official Gazette

Zm.: zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1960.89.402 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1960.89.401 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.88.400 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw łożysk tocznych i ich części.

M.P.1960.87.396 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Przecena wartości maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli nie oddanych do eksploatacji.

M.P.1960.86.394 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady wprowadzenia do ksiąg przecenionej wartości środków trwałych.

M.P.1960.86.393 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.

M.P.1960.86.391 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.

M.P.1960.85.389 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Komitetu do Spraw Techniki.

M.P.1960.85.388 | uchwała z dnia 9 listopada 1960 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1960.85.387 | uchwała z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Finansów.

M.P.1960.85.386 | uchwała z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.84.385 | obwieszczenie z dnia 26 października 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1960.84.384 | obwieszczenie z dnia 25 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

M.P.1960.84.383 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej.

M.P.1960.84.382 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1960.84.381 | zarządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania i czas pracy pracowników samochodowych w jednostkach budżetowych.

M.P.1960.83.379 | zarządzenie z dnia 31 października 1960 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

M.P.1960.83.378 | zarządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ulgowych stawek celnych przy przesyłkach pocztowych.

M.P.1960.83.377 | zarządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Wytyczne o przewożeniu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

M.P.1960.82.373 | zarządzenie z dnia 9 września 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja, skład i zakres działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.

M.P.1960.82.372 | zarządzenie z dnia 31 października 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.81.371 | obwieszczenie z dnia 31 października 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wytycznych dotyczących organizacji baz transportowych w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1960.81.369 | zarządzenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru we władzach Związku Kółek Rolniczych.

M.P.1960.80.368 | zarządzenie z dnia 20 października 1960 r. | Akt utracił moc

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

M.P.1960.80.367 | uchwała z dnia 13 października 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.79.366 | obwieszczenie z dnia 14 października 1960 r. | Akt utracił moc

Odznaka dla kierowników urzędów stanu cywilnego.

M.P.1960.79.365 | zarządzenie z dnia 13 października 1960 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Plonów.

M.P.1960.79.364 | uchwała z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1960.79.363 | uchwała z dnia 15 października 1960 r. | Akt nienormatywny

Wstrzymanie produkcji win wzmocnionych.

M.P.1960.78.362 | zarządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień dotyczących fundacji o celach wyznaniowych.

M.P.1960.78.361 | zarządzenie z dnia 7 października 1960 r. | Akt utracił moc

Intensyfikacja i zapewnienie rozwoju działalności normalizacyjnej.

M.P.1960.78.359 | uchwała z dnia 19 września 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy.

M.P.1960.77.358 | zarządzenie z dnia 22 września 1960 r. | Akt jednorazowy

Ulgi dla przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym.

M.P.1960.77.357 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla spółdzielni pracy.

M.P.1960.77.356 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

M.P.1960.76.353 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Poznaniu.

M.P.1960.76.352 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.

M.P.1960.76.350 | zarządzenie z dnia 22 września 1960 r. | Akt jednorazowy

Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

M.P.1960.76.349 | zarządzenie z dnia 22 września 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.75.348 | obwieszczenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1960.75.347 | zarządzenie z dnia 13 września 1960 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań przez leśniczych dla lasów niepaństwowych.

M.P.1960.75.346 | zarządzenie z dnia 15 września 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad tworzenia obwodów lasów nie stanowiących własności Państwa.

M.P.1960.75.345 | zarządzenie z dnia 12 września 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracowników.

M.P.1960.73.340 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Określenie właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych.

M.P.1960.73.339 | zarządzenie z dnia 3 września 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".

M.P.1960.73.336 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.72.334 | obwieszczenie z dnia 1 września 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania i tryb zatwierdzania zasobów wód podziemnych.

M.P.1960.72.333 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.

M.P.1960.71.331 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Bilanse materiałowe i rozdzielnictwo.

M.P.1960.70.329 | uchwała z dnia 28 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia.

M.P.1960.69.326 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw artykułów przemysłowych powszechnego użytku na cele zaopatrzenia rynku.

M.P.1960.69.324 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.68.321 | obwieszczenie z dnia 1 września 1960 r. | Akt utracił moc

Właściwość banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.

M.P.1960.68.320 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc