Odpisy na fundusz rezerwowy oraz pokrycie środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie w przedsiębiorstwach przemysłu... - M.P.1969.39.324 - OpenLEX

Odpisy na fundusz rezerwowy oraz pokrycie środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości.

Monitor Polski

M.P.1969.39.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 sierpnia 1969 r.
w sprawie odpisów na fundusz rezerwowy oraz pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości.

Na podstawie § 24 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa szczególne zasady dokonywania odpisów na fundusz rezerwowy oraz szczególne zasady obliczania procentu pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości, zwanych dalej "przedsiębiorstwami", prowadzących gospodarkę finansową na zasadach uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320), zwanej dalej uchwałą.
1.
Przedsiębiorstwa, w których produkcja przeznaczona na zaopatrzenie rynku, na eksport lub zastępująca import oraz świadczone usługi dla ludności wynoszą łącznie co najmniej 50% ogólnej wartości produkcji i usług, mogą za zgodą zjednoczenia podwyższać o 50% stawki odpisów z zysku na fundusz rezerwowy, określone w § 10 ust. 1 uchwały.
2.
Górna granica akumulacji środków funduszu rezerwowego, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały, może być obniżona przez zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego, jeżeli środki tego funduszu w ciągu trzech lat nie były w pełni przez przedsiębiorstwo wykorzystywane.
3.
Przy ustalaniu procentu pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie, o którym mowa w § 14 ust. 1 uchwały, przyjmuje się przeciętny stan zapasów i nakładów przyszłych okresów, z wyjątkiem zapasów sezonowych, na początek roku i na koniec każdego kwartału.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1969 r.