Monitor Polski

M.P.1969.36.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1969 r.
w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162 i z 1961 r. Nr 81, poz. 343) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne (Monitor Polski Nr 52, poz. 246 z późniejszymi zmianami) pod lp. 3 dodaje się wyrazy «Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego "Pol-Mot"».
§  2. W grupie II wykazu jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162 z późniejszymi zmianami), dodaje się lp. 17 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiDodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne
17.Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Unitech"
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1969 r. w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego "Unitech", a z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego "Pol-Mot".