Monitor Polski

M.P.1960.33.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1973 r.

UCHWAŁA Nr 84
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1960 r.
w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych. *

§  1. 1
1. Uchwała niniejsza dotyczy przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych wymienionych w "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".
2. Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Finansów może dokonywać zmian w wykazie jednostek organizacyjnych (ust. 1).
§  2.
1. W jednostkach organizacyjnych tworzy się fundusz w kwocie odpowiadającej 2% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac na finansowanie wydatków:
1) na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników,
2) na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników

- zwany dalej "funduszem". Fundusz zalicza się w ciężar kosztów.

2. Odpisów na fundusz dokonuje się, jeżeli jednostka organizacyjna:
1) zaplanuje i osiągnie w danym roku wynik gospodarczy porównywalnie co najmniej równy wynikowi roku poprzedzającego,
2) nie przekroczy planu funduszu płac,
3) wykona inne podstawowe wskaźniki rocznych planów ekonomiczno-technicznych, określone przez właściwego ministra.
3. W razie nieosiągnięcia przez jednostkę organizacyjną wyniku równego porównywalnie wynikowi roku poprzedzającego, fundusz ulega zmniejszeniu o 8% za każdy procent pogorszenia w granicach do 5% pogorszenia, o dalszych 10% pogorszenia za każdy procent pogorszenia w granicach od 5% do 10% pogorszenia i o 1% za każdy procent pogorszenia w granicach od 10% do 20% pogorszenia.
4. Fundusz może być powiększony o dodatkowe środki z innych źródeł, wymienione w załączniku do uchwały, o ile jednostki organizacyjne spełnią warunki, o których mowa w ust. 2.
5. Zwiększenia funduszu, o których mowa w ust. 4, obciążają wyniki działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych.
§  3.
1. W jednostkach organizacyjnych, w których planowany wynik działalności gospodarczej, oparty na wskaźnikach ustalonych przez jednostkę nadrzędną w ramach narodowego planu gospodarczego, jest niższy od wyniku roku poprzedzającego, oraz w jednostkach nowo powstałych lub powstałych w wyniku reorganizacji, jak też w razie nieporównywalności wyniku danego roku z wynikiem roku poprzedniego, środki funduszu mogą być uruchamiane za osiągnięcie wyniku planowanego.
2. Jeżeli jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pogorszą wyniki działalności gospodarczej w porównaniu z wynikami planowanymi, fundusz ulega zmniejszeniu zgodnie z przepisem § 2 ust. 3.
§  4. Fundusz tworzy się po upływie każdego kwartału, a w lasach państwowych po upływie roku, w wysokości kwoty równej 2% planowanego osobowego funduszu płac za okres od początku roku do końca danego kwartału z potrąceniem funduszu utworzonego za poprzednie kwartały danego roku.
§  5. Podział funduszu na cele określone w § 2 ust. 1 należy do uprawnień jednostki organizacyjnej.
§  6.
1. Wypłata środków z funduszu może nastąpić po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ustalonym trybie i za zezwoleniem jednostki nadrzędnej - po stwierdzeniu, że jednostka organizacyjna spełniła warunki określone w § 2 ust. 2.
2. Jednostki organizacyjne mogą jednak dokonywać po upływie I półrocza i III kwartału wypłat zaliczkowych w wysokości nie przekraczającej 0,5% planowanego osobowego funduszu płac na dany okres, z wyjątkiem przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", którego jednostki dokonują wypłat zaliczkowych po upływie I, II i III kwartału w wysokości kwoty równej 0,4% rocznego planowanego osobowego funduszu płac.
3. Jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że jednostka organizacyjna nie uzyskała prawa do utworzenia funduszu, wówczas wypłaty zaliczkowe przekraczające kwotę odpowiadającą 0,2% planowanego osobowego funduszu płac obciążają fundusz roku następnego.
§  7.
1. W celu ustalenia, czy jednostka organizacyjna osiągnęła w danym roku wynik gospodarczy uprawniający do utworzenia funduszu, należy przyjąć za podstawę wynik poprawiony o odpisy na fundusz.
2. Jeżeli w porównaniu do roku poprzedniego, a w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1, w porównaniu do założeń planu nastąpią zmiany w:
1) urzędowych cenach sprzedaży produkcji usług,
2) urzędowych cenach środków produkcji, taryf i usług, jak również wysokości marż, stawek płac, składek na ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz społeczne, stawek podatkowych, stopy procentowej oraz zasad i norm amortyzacji,
3) wysokości sumy sprzedaży planowo-deficytowych wyrobów i usług

- z wyniku gospodarczego ustalonego w myśl ust. 1 należy wyeliminować skutki finansowe zmian, o których mowa w pkt 1, 2 i 3.

3. Przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" spełniło warunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, uwzględnia się także wpływ zmian struktury przewozów oraz zakresu i rozmiarów remontów taboru i urządzeń kolejowych na osiągnięte wyniki.
4. Upoważnia się Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego do zezwolenia na utworzenie funduszu w razie niespełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3, przez jednostki lasów państwowych, jeżeli nastąpi to na skutek klęsk żywiołowych.
§  8. Jeżeli jednostki organizacyjne nie spełnią warunków określonych w §§ 2 i 3, fundusz może być utworzony w kwocie nie przekraczającej 0,2% osobowego funduszu płac planowanego na dany rok.
§  9. Do jednostek organizacyjnych objętych niniejszą uchwałą nie stosuje się dotychczasowych przepisów w sprawie finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakresie pracy oraz na nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia.
§  10. Jeżeli wyniki działalności jednostki oceniane są po upływie roku gospodarczego (który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym), uchwała dotyczy funduszu na rok gospodarczy.
§  11. Właściwi ministrowie określą w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały podstawowe wskaźniki rocznych planów ekonomiczno-technicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp.Nazwa jednostkiDodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne
I grupa
1Polska Poczta, Telegraf i Telefon-1 mln zł za każdą 0,1 punktu poprawy w stosunku do roku ubiegłego rentowności mierzonej stosunkiem osiągniętego zysku z całokształtu działalności do kosztu własnego sprzedaży usług podstawowych.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy rentowności nie może przekraczać rocznie kwoty odpowiadającej 2,5% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac.

2Polskie Koleje Państwowe- 22 mln zł za każdą 0,1% wygospodarowanej w stosunku do roku ubiegłego obniżki kosztów własnych liczonej na 1 netto-tono-kilometr zastępczy działalności podstawowej kolei normalnotorowych.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu obniżki kosztów na 1 netto-tono-kilometr zastępczy działalności podstawowej kolei normalnotorowych nie może przekraczać rocznie kwoty odpowiadającej 2,5% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac oraz kwoty wygospodarowanej obniżki kosztów.

3Jednostki organizacyjne lasów państwowych podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego1) zespoły nadleśnictw i nadleśnictwa:
a) 50% poprawy wyniku osiągniętej w roku gospodarczym w porównaniu do wyniku roku ubiegłego ze sprzedaży drobnicy, karpiny i użytków ubocznych, z gospodarki łowieckiej, rybackiej, rolnej i łąkowej,
b) 50% nadwyżki uzyskanej w porównaniu do wpływów w roku ubiegłym z tytułu odszkodowań za przekroczenia leśne,
c) 50% zysku osiągniętego z produkcji ubocznej oraz materiałów budowlanych;
2) gospodarstwa rybackie:
- 50% poprawy realizacji osiągniętej w porównaniu do roku ubiegłego ze sprzedaży ryby hodowanej ubocznie obok karpia oraz materiału zarybieniowego wszystkich gatunków ryb i ikry, jak np. lina, szczupaka, pstrąga i innych - nie więcej jednak niż 50% poprawy wyniku z całokształtu działalności osiągniętego w roku gospodarczym w porównaniu do wyniku roku ubiegłego;
3) ośrodki transportu leśnego:
- 25% polepszenia akumulacji osiągniętego w wyniku obniżenia planowanych kosztów własnych.
Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne ze źródeł wyżej wymienionych nie może przekraczać rocznie w poszczególnych przedsiębiorstwach lasów państwowych kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
4Leśne zakłady doświadczalne przy szkołach wyższych działające na zasadach rozrachunku gospodarczego- 50% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego ze sprzedaży drobnicy, karpiny i użytków ubocznych (żywica, kora garbarska, choinki, nasiona itp.) oraz z gospodarki łowieckiej, rybackiej, rolnej i łąkowej.
Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych jednostkach kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
5Przedsiębiorstwa kolportażowo-handlowe podległe Centralnemu Zarządowi Upowszechnienienia Prasy i Książki "Ruch"30% sumy obniżki kosztów handlowych, wyliczonych z porównania rzeczywistych kosztów handlowych, powiększonych bądź pomniejszonych o saldo strat i zysków nadzwyczajnych, z sumą kosztów handlowych, wynikających z planowanego poziomu kosztów z uwzględnieniem salda strat i zysków nadzwyczajnych z roku poprzedniego. Za podstawę naliczania osiągniętych oszczędności należy przyjąć wartość sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach wojewódzkich, a w pozostałych przedsiębiorstwach ogólną wartość obrotów. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
II grupa
1Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne- 40% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku roku poprzedniego w razie osiągnięcia poprawy wyniku do 15%,
- dalsze 20% poprawy wyniku w razie osiągnięcia poprawy wyniku przekraczającej 15%.
Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych przedsiębiorstwach kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac i może być przeznaczona wyłącznie na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa.
1aPrzedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne podległe Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii - 50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku roku poprzedniego. Suma dodatkowych środków na fundusz, za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych przedsiębiorstwach kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
1bPrzedsiębiorstwa geodezyjne, których działalność jest nadzorowana przez Ministra Gospodarki Komunalnej50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku roku poprzedniego. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych przedsiębiorstwach kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac
2(skreślony)
3(skreślony)-
4Centrala Techniczna - Zakład Kompletacji Dostaw oraz Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości-
5(skreślony)-
6Protezownie i wytwórnie sprzętu ortopedycznego-
7Państwowe Zakłady Fotoprzezroczy-
8Gospodarstwa pomocnicze branży przemysłowej i kartograficznej działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, podległe Ministrowi Obrony Narodowej
9Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszynowego »Bipromasz«
10(skreślona)
11Biuro Urządzeń Techniki Jądrowej– 40% osiągniętej poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych jednostkach kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
12Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
13Zakłady Przemysłowe R-1 - 50% osiągniętej poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne z tytułu poprawy wyniku nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3% planowanego osobowego funduszu płac.
14Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego - pod warunkiem:

a) nieprzekroczenia planowanego osobowego funduszu płac,

b) wykonania ustalonego dla tych Zakładów planu postępu technicznego szczególnie w zakresie projektowania maszyn i urządzeń prototypowych oraz przygotowania dokumentacji technicznej dla uruchomienia produkcji seryjnej nowych maszyn i urządzeń technicznych dla przemysłu górniczego,

c) dotrzymania planowanej akumulacji

15Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew"-
16Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa "Budimex"
17Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Unitech"
18Przedsiębiorstwo Generalnego Wykonawstwa Zakładów Chemicznych "Genchem-Południe"
19Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemysłu Okrętowego "PROMOR"-
20Przedsiębiorstwo Projektowania Przemysłu Maszyn Budowlanych »Bipro-Bumar«
21Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych »Promel«
III grupa
1Okręgowe zarządy wodne- a) 30% ponadplanowego zysku osiągniętego z produkcji podstawowej dla obcych zleceniodawców oraz
b) 30% zysku osiągniętego ze sprzedaży usług, wyrobów i materiałów - poza działalnością podstawową.

c) 20% zysku osiągniętego z produkcji podstawowej finansowanej z budżetu i robót finansowanych ze środków inwestycyjnych

2Morskie agencje- 30% wpływów uzyskanych z tytułu:
a) prowizji za bukowanie ładunków drobnicowych w gestii obcej na statki obce i polskie,
b) prowizji akwizycyjnej,
c) opłat manipulacyjnych, zwrotu drobnych kosztów (petties), prowizji specjalnej za przejazdy oraz prowizji z umów dotyczących likwidacji martwych frachtów - uzyskiwanych od armatorów zagranicznych.
3Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania "Polfracht"- 30% wpływów uzyskanych z tytułu prowizji za frachtowanie ładunków w gestii obcej na statki obce bez względu na relacje i na statki polskie dla przewozu między obcymi portami oraz wpływów uzyskanych od central handlu zagranicznego z tytułu wprowadzenia do umowy zawieranej z armatorem zagranicznym (charterparty) klauzuli dotyczącej rat opcyjnych.
Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 1, 2 i 3 nie może przekroczyć rocznie kwoty równej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
4Zarządy portów- 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego oraz
- 0,5% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% osiągniętej poprawy czasu przeładunku 1000 ton w porównaniu do czasu przeładunku 1000 ton w roku ubiegłym.
5Żegluga Śródlądowa – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego- 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego po dokonaniu korekty uwzględniającej warunki eksploatacyjne.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 4 i 5 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac

6(skreślony)
7Polski Rejestr Statków-
8Jednostki organizacyjne podległe wojewódzkim zarządom dróg publicznych, działające na zasadach rozrachunku gospodarczego- 30% nie planowanego zysku z całokształtu działalności. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie w poszczególnych jednostkach kwoty odpowiadającej 2,5% planowanego osobowego funduszu płac.
9Bydgoskie Przedsiębiorstwo Napraw i Konstrukcji Sprzętu Medycznego oraz Obsługa Techniczna Uzdrowisk- do 25% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac
10(skreślony)-
11(skreślony)-
12Agencja Reklam i Wydawnictw "Agpol" - zakłady pionu produkcyjnego-
13Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern - 10% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku planowanego pod warunkiem wygospodarowania planowanego wyniku z działalności operacyjnej.Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac-
14Centralna Składnica Materiałów Hutniczych w Sosnowcu, podległa Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego2% wartości osiągniętej z upłynnienia przez Składnicę materiałów i części zamiennych do taboru i urządzeń wycofywanych z eksploatacji, pochodzących z zapasów zgłoszonych do upłynnienia przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, z wyłączeniem części zapasów złomowanych.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.

15Centralna Składnica Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej działająca w ramach Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej2% wartości osiągniętej z upłynnienia przez Składnicę materiałów i części zamiennych do samochodów wycofywanych z eksploatacji, a pochodzących z zapasów zgłoszonych do upłynnienia przez jednostki Państwowej Komunikacji Samochodowej, z wyłączeniem części zapasów złomowanych.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.

16Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego "Przyjaźń"- 25% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku planowanego, pod warunkiem wygospodarowania planowanego wyniku z działalności operacyjnej. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
17Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej - 0,5% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% osiągniętej poprawy współczynnika wykorzystania ładowności pojazdów samochodowych obsługujących linie regularne w stosunku do roku poprzedzającego,

- 0,5% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% osiągniętej poprawy wskaźnika średniego (statycznego) załadunku wagonu zbiorowego w stosunku do roku poprzedzającego

Jeżeli w wyniku zmiany metodologii planowania wyżej wymienione wskaźniki będą ujmowane w planie, to wówczas, na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej, osiągnięta poprawa może być ustalona w stosunku do wskaźników planowanych. Warunkiem naliczenia dodatkowych środków jest równoczesne niepogorszenie w warunkach porównywalnych poziomu strat nadzwyczajnych z tytułu odszkodowania za brakujące i uszkodzone przesyłki oraz za nieterminową dostawę przesyłek (odnoszonych do realizacji usług podstawowych) w stosunku do roku poprzedzającego. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3% planowanego osobowego funduszu płac i nie może być wyższa niż 60% sumy przyrostu kwoty zysku w danym roku w stosunku do roku poprzedzającego

18Przedsiębiorstwo Państwowe Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS"20% od nadwyżki wyegzekwowanych kosztów windykacyjnych nad kosztami windykacyjnymi faktycznie poniesionymi, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac
19Przedsiębiorstwo Państwowe Powszechna Agencja Handlowa- z tym że przyznanie funduszu nagród jest uzależnione od zaplanowania i osiągnięcia w danym roku zysku ze sprzedaży porównywalnie co najmniej równego wynikowi roku poprzedzającego.

- 50% prowizji od kwoty wzrostu obrotów rynkowych artykułami trudno zbywalnymi i nadwyżkowymi pochodzącymi z zakupu ze szczebla hurtu i detalu w stosunku do roku poprzedzającego nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac

20Zakłady odbioru jakościowego zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego- 20% nadwyżki uzyskanej w porównaniu do wpływów w roku ubiegłym z tytułu ściągniętych od dostawców kar za złą jakość, a jeżeli wpływy te są niższe od wpływów planowanych na rok bieżący - w porównaniu do wpływów planowanych. Suma dodatkowych środków nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
21Zakłady inwentaryzacji zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlowych- procent marży od obrotu osiągniętego w zaplanowanym czasie trwania inwentaryzacji, określony przez Ministra Handlu Wewnętrznego. Czas trwania inwentaryzacji powinien być normowany przez zjednoczenie i uzależniony od rodzaju i wartości towarów oraz obrotów dziennych zakładu. Suma dodatkowych środków nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
22Biuro Zbytu Części Samochodowych, podległe Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji1,6% wartości osiągniętej ze sprzedaży zbędnych zapasów części zamiennych do pojazdów samochodowych oraz urządzeń obsługowo-naprawczych, zgłoszonych do upłynnienia przez jednostki gospodarki uspołecznionej w trybie uchwały nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie upłynnienia zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych przedmiotów (Monitor Polski z 1964 r. Nr 5, poz. 22 i z 1966 r. Nr 19, poz. 104). Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
23Zakłady rozliczeń zmechanizowanych oraz zakłady usług inwestycyjnych zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlowych25% wzrostu wartości zrealizowanych usług w stosunku do planu przyjętego przez zjednoczenie, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac
24Stacje maszyn licząco-analitycznych podległe Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej0,8% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% obniżenia kosztu opracowania jednej karty podstawowej w stosunku do roku poprzedzającego w warunkach porównywalnych. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac.
25Państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zgrupowane w Zjednoczeniu "Uzdrowiska Polskie"do 50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego, uzyskanego z działalności produkcyjnej i obrotu towarowego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
26Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zgrupowane w Zjednoczeniu Informatykido 30% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego uzyskanego ze sprzedaży usług w zakresie informatyki, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
27Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko - Trzebnicado 50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego uzyskanego z działalności produkcyjnej i obrotu towarowego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
28Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko - Wysowado 50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego uzyskanego z działalności produkcyjnej i obrotu towarowego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
29Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko - Swoszowicedo 50% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego uzyskanego z działalności produkcyjnej i obrotu towarowego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
30Państwowe przedsiębiorstwa wydawniczedo 40% poprawy wyniku osiągniętego w porównaniu do wyniku planowanego, nie więcej jednak niż 2% planowanego osobowego funduszu płac.
* Z dniem 1 stycznia 1960 r. rozciąga się przepisy uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162) na jednostki wymienione w załączniku do uchwały nr 179, zgodnie z § 1 uchwały z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne (M.P.60.52.246) z uwzględnieniem zmian wynikających z powołanego zarządzenia zmieniającego.

Z dniem 8 lipca 1967 r. nin. uchwała traci moc w zakresie w jakim odnosi się do przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi (Dz.U.67.26.119), zgodnie z § 14 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Z dniem 1 stycznia 1972 r. nin. uchwała traci moc w zakresie uregulowanym uchwałą z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie funduszu na nagrody i cele socjalno-bytowe w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" (M.P.72.8.49), zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały zmieniającej.

Z dniem 10 października 1973 r. nin. uchwała traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz.U.73.41.249), zgodnie z § 13 pkt 1 rozporządzenia zmieniajacego.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 405 z dnia 12 października 1961 r. (M.P.61.81.343) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1961 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 62 z dnia 10 lutego 1961 r. (M.P.61.14.74) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 405 z dnia 12 października 1961 r. (M.P.61.81.343) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1961 r.

- zmieniony przez § 9 uchwały nr 25 z dnia 17 stycznia 1962 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa (M.P.62.13.51) z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 53 z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.62.48.230) z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 89 z dnia 28 września 1962 r. w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.62.73.337) z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 120 z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.63.3.7) z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 17 z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.63.10.52) z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 9 uchwały z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa (M.P.63.93.434) z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 45 z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.64.36.168) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 56 z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.64.57.270) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 85 z dnia 9 grudnia 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.64.86.411) z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 20 z dnia 22 lutego 1966 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.66.8.61) z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 62 z dnia 5 października 1966 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.66.56.274) z dniem 1 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 28 z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.67.28.128) z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 34 z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.68.12.76) z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 50 z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie zmian wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.68.26.169) z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 53 z dnia 26 czerwca 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.68.28.188) z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 80 z dnia 6 września 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (M.P.68.38.270) z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 82 z dnia 16 września 1968 r. (M.P.68.40.279) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 9 stycznia 1969 r. (M.P.69.2.11) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 21 lutego 1969 r. (M.P.69.8.73) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 67 z dnia 2 sierpnia 1969 r. (M.P.69.35.264) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 74 z dnia 12 sierpnia 1969 r. (M.P.69.36.280) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 105 z dnia 4 listopada 1969 r. (M.P.69.49.376) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 95 z dnia 22 września 1969 r. (M.P.69.43.341) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 87 z dnia 22 sierpnia 1969 r. (M.P.69.39.319) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 20 z dnia 23 lutego 1972 r. (M.P.72.14.96) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1972 r.