Monitor Polski

M.P.1960.52.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1973 r.

UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1960 r.
o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne. *

§  1. Rozciąga się przepisy uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162) na jednostki wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp.Nazwa jednostkiDodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne
1(skreślony)
2(skreślony)
3Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego: Animex, Ars Polona, Cekop, Centromor, Centrozap, Cetebe, Ciech, Elektrim, Impexmetal, Metalexport, Minex, Paged, Petroimpex, Polimex, Rolimpex, Skórimpex, Textilimport, Varimex, Universal, Węglokoks, Prodimex, Dal, Diplomex, Terexport, Kolmex, Stalexport, Confexim, Impeko, Marko, Polservice, Polagra, Metronex, Agpol, Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów Zagranicznych, Wydawnictwa Handlu Zagranicznego, Przedsiębiorstwo Magazynowania Towarów Handlu Zagranicznego, «Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego "Pol-Mot", Agromet-Motoimport, Bumar, Navimor, Paged-Meble, Pezetel i Unitra
4Państwowe Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Kontroli "Polcargo", "Shipcontrol" - Rzeczoznawstwo i kontrola ilościowa na zlecenie armatorów– 30% poprawy wyniku (po wyeliminowaniu nadzwyczajnych wpływów dewizowych) osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego,

– 0,05% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% powiększenia wpływów dewizowych w porównaniu do wpływów dewizowych roku ubiegłego,

– 10% od uzyskanych nadzwyczajnych wpływów dewizowych netto (wyrażonych w złotych według obowiązującego kursu).

5Państwowe Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Statków "Baltona"– 10% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego,

– 0,05% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% powiększenia obrotów dewizowych w porównaniu do obrotów dewizowych roku ubiegłego,

– 0,05% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% powiększenia obrotów przy zaopatrzeniu statków polskich w porównaniu do roku ubiegłego.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w jednostkach wymienionych w pkt 1 i 5 nie może przekroczyć 3% planowanego osobowego funduszu płac.

6Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig i Spedycyjna Spółka »Spedrapid«– 20% poprawy wyniku (po wyeliminowaniu nadzwyczajnych wpływów dewizowych) w porównaniu do wyniku roku ubiegłego,

– 0,05% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% powiększenia wpływów dewizowych w porównaniu do wpływów dewizowych roku ubiegłego,

– 2% od uzyskanych nadzwyczajnych wpływów dewizowych netto (wyrażonych w złotych według obowiązującego kursu).

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w przedsiębiorstwie wymienionym w pkt 6 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac.

7Przedsiębiorstwo Supervise- 30% poprawy wyniku w porównaniu do wyniku roku ubiegłego - 0,05% planowanego osobowego funduszu płac za każdy 1% powiększenia wpływów dewizowych w porównaniu do wpływów dewizowych roku ubiegłego. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w przedsiębiorstwie wymienionym pod lp. 7 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3% planowanego osobowego funduszu płac.
8Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego: M. Czarnecki S.A., Polcomex S.A., Poliglob S.A., Timex S.A., Transactor S.A.- w kwocie odpowiadającej 1,5% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac.
9Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Filmów "Film Polski".
* Z dniem 10 października 1973 r. nin. uchwała utraciła moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz.U.73.41.249), zgodnie z § 13 pkt 2 powołanego rozporządzenia.
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 53 Prezesa Rady Ministrówz dnia 4 czerwca 1962 r. (M.P.62.48.230) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 20 Prezesa Rady Ministrówz dnia 22lutego 1966 r. (M.P.66.8.61) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1965r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrówz dnia 12 sierpnia 1969 r. (M.P.69.36.280) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrówz dnia 18 lutego 1971 r. (M.P.71.13.97) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 20 Prezesa Rady Ministrówz dnia 23 lutego 1972 r. (M.P.72.14.96) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1972 r.