Zm.: uchwała w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1969.44.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1969 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytule uchwały skreśla się wyrazy "i wyższymi szkołami zawodowymi";
2)
w § 10:
a)
w ust. 1 lit. c) skreśla się wyraz "etatowi";
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadkach uzasadnionych istotnymi potrzebami Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w odniesieniu do pracowników akademii medycznych, którzy wykonują badania histopatologiczne na zlecenie zakładów społecznych służby zdrowia, może ustalić górne granice wynagrodzenia wyższe niż określone w ust. 3 i 4.";

3)
dotychczasową treść § 18 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisów uchwały nie stosuje się do usług świadczonych przez szkoły wyższe na żądanie organów ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości w ramach postępowania karnego lub cywilnego.";

4)
skreśla się § 23.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i mocą od dnia 1 lipca 1969 r.