Monitor Polski

M.P.1969.37.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 158
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1969 r.
w sprawie dodatkowego premiowania niektórych robotników i pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw produkujących i dostarczających maszyny i urządzenia za terminową ich dostawę, montaż i rozruch technologiczny.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1. Inwestorzy realizujący inwestycje branżowe planu centralnego tworzą w zbiorczych zestawieniach kosztów budowy fundusz premiowy w wysokości od 0,2 do 0,4% wartości kosztorysowej krajowych dostaw maszyn i urządzeń dla potrzeb realizowanych inwestycji z przeznaczeniem na premie za terminową dostawę maszyn i urządzeń, terminowy ich montaż i rozruch technologiczny oraz bezusterkową pracę w okresie gwarancji.
2. Wykaz grup maszyn i urządzeń, których terminowa dostawa objęta jest dodatkowym premiowaniem i których wartość kosztorysowa stanowi podstawę do obliczania dodatkowego funduszu premiowego, ustalą Ministrowie Przemysłu Ciężkiego i Maszynowego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 września 1969 r.
3. Wysokość kwoty funduszu premiowego ustalana jest dla każdej inwestycji odrębnie przez ministra nadzorującego inwestora w granicach od 0,2 do 0,4% wartości kosztorysowej zamówionych maszyn i urządzeń dla danej inwestycji, przy czym maksymalna skala odpisu na fundusz premiowy powinna mieć zastosowanie do:
1) inwestycji przemysłowych szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,
2) inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w eksporcie.
§  2.
1. Ministrowie nadzorujący zjednoczenia wiodące w zakresie produkcji podstawowych grup maszyn i urządzeń objętych premiowaniem opracują i zatwierdzą w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r. dla tych maszyn i urządzeń branżowe warunki dostaw, ujmujące między innymi skrócone cykle dostaw, określone w miesięcznych terminach dostaw.
2. Terminy dostaw maszyn i urządzeń dla potrzeb konkretnych inwestycji powinny być określone w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwem będącym generalnym dostawcą lub przedsiębiorstwem-dostawcą w oparciu o branżowe warunki dostaw. Umowy powinny zawierać wysokość kwoty funduszu premiowego i warunki jego wypłaty z uwzględnieniem przepisów § 4 i § 6.
3. Przedsiębiorstwa-generalni dostawcy lub przedsiębiorstwa-dostawcy, realizujący dostawę kompletnych maszyn i urządzeń dla inwestycji, mogą zawierać z poddostawcami elementów tych maszyn i urządzeń odpowiednie umowy, określające kwoty funduszu premiowego za terminową dostawę i zawierające klauzulę, że wypłacenie premii uwarunkowane jest dostarczeniem przez generalnego dostawcę lub przedsiębiorstwo-dostawcę kompletu maszyn i urządzeń w terminach określonych umową.
§  3. Kwota funduszu premiowego, utworzona w zbiorczym zestawieniu kosztów budowy, dzielona jest przez inwestora na dwie części:
1) pierwszą część, stanowiącą 50% globalnej kwoty funduszu premiowego, przeznacza się na premie za terminowe lub - na życzenie inwestora uzasadnione harmonogramem budowy - przedterminowe dostawy kompletu zamówionych maszyn i urządzeń w terminach określonych dodatkową umową oraz na premie za opracowanie i dostarczenie, w uzgodnieniu z inwestorem, maszyn i urządzeń, które mają bardziej postępową i nowoczesną konstrukcję i technologię od założeń projektowych, a nie powodują zwiększenia nakładów inwestycyjnych nie znajdujących uzasadnienia w poprawie efektywności danej inwestycji,
2) drugą część kwoty funduszu premiowego przeznacza się na premie dla pracowników przedsiębiorstw-dostawców maszyn i urządzeń za nadzór techniczny przy montażu maszyn i urządzeń, terminowy lub przedterminowy ich montaż i rozruch technologiczny oraz na premie wypłacane po bezusterkowej pracy maszyn i urządzeń w okresie gwarancyjnym.
§  4.
1. Z pierwszej części funduszu premiowego, o którym mowa w § 3 pkt 1, inwestor przeznacza kwotę stanowiącą około 60-80% na premie dla generalnych dostawców i przedsiębiorstw-dostawców za realizację dostaw maszyn i urządzeń zgodnie z technicznymi warunkami odbioru i w terminach ustalonych w umowach zawartych z generalnymi dostawcami lub przedsiębiorstwami-dostawcami. Inwestor może pozostawić do swojej dyspozycji część powyższej kwoty, z przeznaczeniem na premie za przedterminowe dostawy maszyn i urządzeń, jeżeli przewiduje możliwość powstania takich wypadków w okresie realizowania inwestycji.
2. Przedsiębiorstwa-generalni dostawcy i przedsiębiorstwa-dostawcy ustalają z kolei konkretne kwoty funduszu premii dla poddostawców (przedsiębiorstw) za realizację dostaw węzłowych elementów maszyn, w terminach określonych w umowach zawartych z poddostawcami (przedsiębiorstwami).
3. W ramach dysponowanego funduszu premiowego wysokość kwoty na premie dla przedsiębiorstw-generalnych dostawców oraz przedsiębiorstw-dostawców i poddostawców powinna być ustalana przy uwzględnieniu złożoności dostarczanych maszyn i urządzeń, wymagań technicznych i technologicznych oraz napięcia terminów dostawy.
4. Pozostałą kwotę pierwszej części funduszu premiowego, stanowiącą około 20%, przeznacza się na premie dla tych pracowników centralnych i zakładowych biur konstrukcyjnych oraz działów technologicznych przedsiębiorstw, którzy przez postępowe i nowoczesne rozwiązania projektowe przyczynili się do uzyskania zwiększenia wydajności techniczno-eksploatacyjnej maszyn i urządzeń bądź całej linii technologicznej oraz do obniżenia kosztów produkcji i cen tych maszyn i urządzeń. W odniesieniu do szczególnie złożonych konstrukcji i technologii produkcji maszyn i urządzeń, fundusz premiowy dla pracowników biur konstrukcyjnych i technologicznych może być wyjątkowo ustalony w wysokości do 40% kwoty pierwszej części funduszu premiowego.
§  5.
1. Inwestor uruchamia do wypłaty kwoty funduszu premiowego, o których mowa w § 4 ust. 1, po zrealizowaniu przez przedsiębiorstwa-generalnych dostawców lub przedsiębiorstwa-dostawców terminowej lub przedterminowej dostawy kompletnych maszyn i urządzeń zgodnie z zawartą umową. Przedsiębiorstwa-generalni dostawcy i przedsiębiorstwa-dostawcy, w ramach otrzymanych od inwestora kwot funduszu premiowego za terminową realizację kompletnych dostaw maszyn i urządzeń, wypłacają poddostawcom (kooperantom) odpowiednie kwoty za zrealizowane przez nich terminowo dostawy zgodnie z uprzednio zawartymi umowami.
2. Do otrzymania premii za terminową i przedterminową dostawę kompletu maszyn i urządzeń, o której mowa w § 3 pkt 1, uprawnieni są w przedsiębiorstwach produkujących i realizujących dostawy maszyn i urządzeń następujący pracownicy: dyrektor przedsiębiorstwa, główny inżynier, szef produkcji, kierownicy biura konstrukcyjnego i technologicznego, kierownik kontroli technicznej, kierownicy wydziałów produkcyjnych i ich zastępcy oraz mistrzowie w tych wydziałach, nadzorujący bezpośrednio wykonanie zamówionych i dostarczonych maszyn i urządzeń, a także konstruktorzy i technolodzy wiodący wykonanie produkowanych maszyn i urządzeń objętych zawartymi umowami. Dyrektor przedsiębiorstwa może z otrzymanej kwoty premii przeznaczyć do 20% tej kwoty na premie dla innych, nie wymienionych pracowników przedsiębiorstwa, którzy wkładem pracy szczególnie przyczynili się do terminowej realizacji dostaw maszyn i urządzeń zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.
3. Kwotę przeznaczoną na premie dla pracowników biur konstrukcyjnych i technologicznych uruchamia inwestor po stwierdzeniu, że w wyniku zastosowania bardziej postępowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych uzyskano obniżenie kosztów produkcji maszyn i urządzeń, co znalazło wyraz w bezwzględnym lub relatywnym obniżeniu ceny dostaw, bądź uzyskano podniesienie efektywności danej inwestycji bez zwiększenia jej kosztów. Do otrzymania premii uprawnieni są konstruktorzy i technolodzy zatrudnieni w centralnych i zakładowych biurach konstrukcyjnych i technologicznych.
§  6.
1. Z drugiej części funduszu premiowego, o której mowa w § 3 pkt 2, inwestor przeznacza do 50% kwoty tego funduszu na premie dla robotników i pracowników inżynieryjno-technicznych wykonujących z ramienia przedsiębiorstwa-generalnego dostawcy lub przedsiębiorstwa-dostawcy montaż i rozruch technologiczny obiektu przemysłowego, kompletnych linii technologicznych lub zespołu maszyn i urządzeń, uruchomionych i oddanych do eksploatacji w terminie lub przed terminem określonym w obowiązującym harmonogramie budowy. Zasady wypłacania premii i zakres pracowników, którym premia ta przysługuje, określają odrębne przepisy.
2. Z tej części funduszu premiowego inwestor może przyznać premie za nadzór techniczny przy montażu dostarczonych maszyn i urządzeń.
3. Pozostałą część kwoty funduszu premiowego, o której mowa w § 3 pkt 2, nie mniej niż 50% tej kwoty, pozostawia się do dyspozycji inwestora, z przeznaczeniem na premie dla pracowników inżynieryjno-technicznych uprawnionych do otrzymywania premii z tytułu niniejszej uchwały, którzy swymi wynikami pracy szczególnie przyczynili się do bezusterkowej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń w okresie gwarancyjnym. Kwotę tej części funduszu premiowego uruchamia do wypłaty inwestor po okresie gwarancyjnym pracy maszyn i urządzeń.
§  7. W ramach otrzymanej od inwestora kwoty funduszu premiowego wysokość premii indywidualnej dla pracowników dyrekcji przedsiębiorstw-dostawców ustalają dyrektorzy zjednoczeń nadzorujących te przedsiębiorstwa, a dla pozostałych pracowników, uprawnionych do otrzymania premii w tych przedsiębiorstwach, dyrektorzy przedsiębiorstw w porozumieniu z radą zakładową.
§  8. Wypłaty premii dokonywane na podstawie przepisów niniejszej uchwały nie obciążają indywidualnych limitów określonych w uchwale nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie nagród i premii wypłacanych poza planem funduszu płac oraz ze środków nie objętych funduszem płac w gospodarce uspołecznionej i nie wchodzą do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wymiaru rent i emerytur.
§  9. Kwoty nie wypłaconych premii na skutek niewykonania zadań określonych w uchwale inwestor przekazuje do budżetu Państwa.
§  10.
1. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych od 1 stycznia 1970 r. Dla inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1970 r. i kontynuowanych inwestorzy zweryfikują i ustalą do dnia 30 września 1969 r. nowe terminy i warunki dostaw maszyn i urządzeń dla poszczególnych obiektów, określając równocześnie wysokość funduszu premiowego stosownie do przepisów niniejszej uchwały, z uwzględnieniem przepisu § 23 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 244).
2. Fundusz premiowy dla inwestycji kontynuowanych za terminowe dostawy maszyn i urządzeń przypadające do realizacji po dniu 1 stycznia 1970 r., ich montaż i rozruch technologiczny będzie mógł być wypłacony, po spełnieniu warunków określonych w zweryfikowanych umowach zawartych z inwestorem, z kwot ujętych w zbiorczych zestawieniach kosztów na wydatki nie przewidziane na podstawie upoważnienia ministrów nadzorujących przedsiębiorstwa-inwestorów.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.