Upoważnienie Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku.

Monitor Polski

M.P.1969.46.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 15 października 1969 r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie, zwany dalej "Instytutem", do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku.
W ramach upoważnienia wynikającego z przepisu § 1 Instytut przyznawać będzie prawo do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku, zwanych dalej "wyrobami", objętych wykazami ustalonymi w trybie § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 16, poz. 74).
Instytut pobiera opłaty za przeprowadzone badania i ocenę wyrobów, za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości oraz za kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 października 1967 r. w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 60, poz. 286).
Działalność Instytutu w zakresie przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości koordynuje i kontroluje Centralny Urząd Jakości i Miar - Biuro Znaku Jakości zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów, wymienionej w § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.