Zasady wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok.

Monitor Polski

M.P.1969.40.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 1969 r.
w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok.

Na podstawie § 21 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Za udział w naradzie lekarskiej (konsylium) w zakładzie opieki zdrowotnej zamkniętej lub otwartej oraz w zakładzie pomocy społecznej, w którym lekarz nie jest zatrudniony, wypłaca się za każdy konsultowany przypadek wynagrodzenie w następującej wysokości:
1)
lekarzowi posiadającemu:
a)
tytuł naukowy lub
b)
stopień naukowy doktora habilitowanego
c)
albo zajmującemu stanowisko docenta lub samodzielnego pracownika naukowo-badawczego 90 zł,
2)
lekarzowi specjaliście II stopnia - 60 zł,
3)
lekarzowi nie odpowiadającemu warunkom określonym w pkt 1 lub 2 - 40 zł.
2.
Jeżeli narada odbywa się w godzinach między 20 a 8 albo w dniu ustawowo wolnym od pracy, lekarzowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości podwójnej stawki przewidzianej w ust. 1.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 przysługuje niezależnie od czasu trwania narady (konsylium).
Za wykonanie w zakładzie społecznym służby zdrowia sekcji zwłok łącznie ze sporządzeniem protokołu i pobraniem wycinków do badania histopatologicznego wypłaca się wynagrodzenie:
1)
lekarzowi, który nie jest zatrudniony w danym zakładzie - 220 zł,
2)
lekarzowi zatrudnionemu w danym zakładzie w innej komórce organizacyjnej niż pracownia anatomopatologiczna i wykonującemu te czynności w godzinach nie objętych umową o pracę - 110 zł.
Oprócz wynagrodzenia określonego w § 1 i 2 lekarzowi biorącemu udział w naradzie lub wykonującemu sekcje zwłok przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników państwowych, jeżeli zakład społeczny służby zdrowia (zakład pomocy społecznej) nie zapewni lekarzowi środka lokomocji.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok (Monitor Polski z 1958 r. Nr 96, poz. 526 i z 1964 r. Nr 51, poz. 248).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.