Zasady i warunki umów o prace projektowe w budownictwie oraz rozliczenia za te prace.

Monitor Polski

M.P.1969.38.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 30 lipca 1969 r.
w sprawie zasad i warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz rozliczeń za te prace.

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz w związku z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
1.
Zasady, warunki i tryb zawierania umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej o wykonanie prac projektowych w budownictwie oraz rozliczeń za te prace, zwane dalej "zasadami umów", ustalone są w załączniku do zarządzenia.
2.
Zasady umów dotyczą wypadków, gdy przyjmującym zamówienie na wykonanie prac projektowych jest biuro projektów lub inna jednostka uprawniona do projektowania w budownictwie, zwane dalej "jednostkami projektowania".
3.
Do prac projektowych w rozumieniu niniejszego zarządzenia zalicza się:
1)
wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub ich części, zwanych dalej "założeniami",
2)
wykonanie projektu technicznego inwestycji, modernizacji lub remontu obiektów budowlanych, zwanych dalej "projektem",
3)
wykonanie tematów objętych planami opracowań typowych,
4)
wykonanie opracowania związanego z adaptacją (przystosowaniem) projektu,
5)
sprawowanie nadzoru autorskiego.
4.
Warunki umów:
1)
o prace studialne i usługi zlecone oddzielnie,
2)
o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
3)
o pełnienie funkcji generalnego wykonawcy (generalnego realizatora inwestycji),
4)
o kompletację dostaw,
5)
o rozruch zespołów maszyn i urządzeń,

normują odrębne przepisy.

5.
Jednostka projektowania może zobowiązać się w jednej umowie do wykonania prac projektowych oraz do wykonania świadczeń, o których mowa w ust. 4.
1.
W umowach o prace projektowe strony mogą regulować wzajemne stosunki odmiennie, niż to stanowią zasady umów tylko w wypadku, gdy to wynika z przepisów tych zasad.
2.
Postanowienia umów odbiegające od ustalonych w zasadach umów są nieważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednio przepisy tych zasad.
Do umów o prace projektowe, zawartych przed wejściem w życie zarządzenia, w zakresie prac projektowych wykonanych i oddanych w całości po tym terminie stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w stosunku do roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kar umownych oraz w zakresie obowiązku odpłatnego dokonywania poprawek mają zastosowanie odpowiednie przepisy zasad umów.
Jednostki projektowania, które opracowały projekt, powinny w okresie do dnia 31 grudnia 1971 r. przyjmować do opracowania na zamówienie wykonawców robót, projekty zagospodarowania placu budowy i organizacji robót tych inwestycji na warunkach ustalonych w odrębnych przepisach, o których mowa w § 1 ust. 4.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 7 września 1960 r. w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 74, poz. 343 i Dziennik Budownictwa z 1963 r. Nr 7, poz. 24);
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1957 r. w sprawie ustalenia jednolitego wzoru faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów (Monitor Polski Nr 83, poz. 498).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1969 r. i ma zastosowanie do umów zawartych po tym terminie.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY, WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ ZA TE PRACE.

1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej biorące udział w realizacji inwestycji, a w szczególności inwestorzy, jednostki projektowania, wykonawcy robót budowlanych lub montażowych oraz dostawcy, powinny współdziałać ze sobą zarówno przy zawieraniu, jak i wykonywaniu umów o prace projektowe na zasadach określonych w art. 386 Kodeksu cywilnego. Współdziałanie to obejmuje w szczególności:
1)
udział w uzgodnieniu danych mających służyć za podstawę do wykonania założeń,
2)
składanie wiążących oświadczeń co do zaproponowanych koncepcji rozwiązań realizacyjnych, wyposażenia w maszyny, aparaturę, sprzęt itp.
3)
udzielanie informacji i konsultacje w zakresie projektowania i ustalania kosztu projektowanej inwestycji,
4)
sygnalizowanie zauważonych wad, trudności i przeszkód w wykonywaniu objętej umową pracy projektowej, a także trudności i przeszkód w realizacji inwestycji.
2.
Jeżeli wykonanie prac projektowych napotyka przeszkody, zarówno zamawiający, jak i jednostka projektowania powinni podjąć, każdy w swoim zakresie, odpowiednie staranie o usunięcie przeszkód pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zaniechania współdziałania.
§  2.
Prace projektowe są wykonywane na podstawie zawartej na piśmie umowy.
§  3.
1.
Jednostka projektowania ma obowiązek zawarcia umowy o prace projektowe, gdy wykonanie przedmiotu tej umowy mieści się w zakresie jej specjalności i terenu działania, a ponadto jeżeli:
1)
zobowiązała się na piśmie do wykonania pracy projektowej albo
2)
praca projektowa stanowi dalszy ciąg lub polega na aktualizacji prac uprzednio wykonanych, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 2, lub
3)
jednostka nadrzędna nałożyła na nią ten obowiązek.
2.
Umowę o adaptację projektu typowego obowiązana jest zawrzeć ta jednostka projektowania, w której zakresie i terenie działania mieściłoby się wykonanie tej pracy, gdyby praca projektowa była zamawiana jako projekt indywidualny.
§  4.
1.
Prace projektowe związane z jednym przedsięwzięciem lub zadaniem inwestycyjnym powinny być zlecone do wykonania jednej jednostce projektowania, zwanej "kierującym biurem projektów".
2.
Zamawiający może zawrzeć jedną umowę o wykonanie założeń i projektu.
3.
Umowa o wykonanie projektu zobowiązuje jednostkę projektowania (kierujące biuro projektów) do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji tego projektu, chyba że strony umówią się inaczej.

2.

Tryb zawierania umowy.

§  5.
1.
Zamawiający zawiadamia jednostkę projektowania o zamiarze zawarcia z nią umowy o wykonanie prac projektowych, załączając dane potrzebne do ustalenia treści tej umowy i proponując termin, w którym umowa ma być zawarta.
2.
Do zawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania projektu należy dołączyć zatwierdzone założenia.
§  6.
Jednostka projektowania, która nie ma obowiązku zawarcia umowy objętej zawiadomieniem, powinna niezwłocznie powiadomić o tym zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności, o której mowa w § 1 ust. 2.
§  7.
1.
Umowa o wykonanie prac projektowych powinna być zawarta nie później niż w ciągu 40 dni od daty otrzymania zawiadomienia, chyba że strony umówiły się inaczej.
2.
W stosunkach pomiędzy kierującym biurem projektów a podwykonawcą prac projektowych termin na zawarcie umowy wynosi 20 dni, chyba że strony umówiły się inaczej.
3.
W okresie pomiędzy dniem otrzymania zawiadomienia a dniem, w którym umowa powinna być zawarta, strony w bezpośrednich rokowaniach uzgodnią treść jej postanowień.
§  8.
Jeżeli do dnia, w którym umowa miała być zawarta, strony jej nie podpisały, jednostka projektowania powinna wysłać w tym dniu projekt umowy do zamawiającego.
§  9.
Jeżeli jednostka projektowania nie prześle projektu umowy, zamawiającemu przysługuje roszczenie o zawarcie umowy i może wystąpić do państwowej komisji arbitrażowej o ustalenie jej treści (spór przedumowny).
§  10.
1.
Jeżeli zamawiający godzi się na zawarcie umowy w brzmieniu projektu, podpisuje umowę i zwraca ją jednostce projektowania.
2.
Jeżeli zamawiający ma zastrzeżenia co do poszczególnych postanowień projektu umowy, powinien stwierdzić ich treść w protokole rozbieżności i przesłać go jednostce projektowania w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania projektu.
3.
Jeżeli zamawiający nie prześle jednostce projektowania protokołu rozbieżności w terminie podanym w ust. 2, umowę poczytuje się za zawartą w brzmieniu zaproponowanym przez jednostkę projektowania.
§  11.
1.
Jeżeli w ciągu 14 dni od daty przesłania protokołu rozbieżności jednostce projektowania strony nie uzgodnią spornych kwestii i nie podpiszą umowy, zamawiający może skierować spór na drogę postępowania arbitrażowego.
2.
Niewniesienie sporu do komisji arbitrażowej najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych przez jednostkę projektowania.
§  12.
Przed wystąpieniem ze sporem przedumownym strona kierująca wniosek powinna za pośrednictwem swej jednostki nadrzędnej podjąć próbę uzgodnienia rozbieżności.

3.

Treść umowy.

§  13.
1.
Umowa powinna zawierać oznaczenie stron zawierających umowę, miejsce i datę jej zawarcia, przedmiot i terminy wzajemnych świadczeń oraz postanowienia zabezpieczające interesy stron.
2.
Umowa o wykonanie lub adaptację projektu powinna ustalić, czy projekt ten ma być dostarczony jednorazowo, czy częściami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym drugim wypadku strony obowiązane są ustalić w umowie zakresy rzeczowe i terminy dostarczenia poszczególnych części projektu.
3.
Zakresy i terminy, o których mowa w ust. 2, jednostka projektowania (kierujące biuro projektów) obowiązana jest przed podpisaniem umowy uzgodnić z przyszłym generalnym wykonawcą inwestycji, a gdy nie został on jeszcze wyznaczony - z właściwym rzeczowo i terytorialnie zjednoczeniem budownictwa. W razie zaniechania tego obowiązku jednostka projektowania odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
§  14.
Jeżeli umowa obejmuje wykonanie założeń i projektu, strony mogą się umówić, że ostateczne ustalenie terminu wykonania projektu oraz wysokość wynagrodzenia za wykonanie tego projektu nastąpi w określonym terminie po dostarczeniu przez zamawiającego zatwierdzonych założeń.

4.

Obowiązki stron.

§  15.
Przez umowę o prace projektowe jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w umowie prac zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, normami państwowymi, normatywami technicznymi projektowania i innymi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia za te prace.
§  16.
Kierujące biuro projektów może zlecić wykonanie części objętej umową pracy projektowej innej jednostce projektowania; odpowiada ono za działanie bądź zaniechanie działania tej jednostki w zakresie objętym umową, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§  17.
1.
Jednostka projektowania obowiązana jest przekazać zamawiającemu w umówionym terminie wykonaną pracę projektową w całości lub częściami ustalonymi w umowie.
2.
Praca projektowa lub jej część, stanowiąca przedmiot przekazania, powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie jednostki projektowania, iż jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do każdego przedmiotu przekazania powinien być dołączony wykaz składających się na niego dokumentów (opracowań projektowych).
3.
Za datę przekazania pracy projektowej uważa się w zależności od ustaleń umowy:
1)
datę pokwitowania odbioru pracy projektowej, jeżeli ma być ona odbierana przez zamawiającego bezpośrednio w siedzibie jednostki projektowania,
2)
datę nadania przesyłki pocztowej, jeżeli praca projektowa ma być przekazana drogą pocztową.
4.
Jeżeli praca projektowa ma być odbierana bezpośrednio (ust. 3 pkt 1), a zamawiający nie zgłosi się w wyznaczonym dniu po jej odbiór, dzień ten uważa się za datę przekazania pracy projektowej. W tym wypadku jednostka projektowania obowiązana jest przekazać pracę projektową w drodze przesyłki pocztowej nadanej nie wcześniej niż trzeciego dnia i nie później niż dziesiątego dnia, licząc od daty wyznaczonej na odbiór.
5.
Przekazania pracy projektowej w drodze przesyłki pocztowej dokonuje się na koszt i ryzyko zamawiającego.
§  18.
1.
Zamawiający obowiązany jest dokonać odbioru przekazanej mu pracy projektowej.
2.
Odbiór pracy projektowej polega na sprawdzeniu, czy zaopatrzona została ona w oświadczenie i wykaz, o którym mowa w § 17 ust. 2, oraz czy załączone dokumenty są zgodne z wykazem.
3.
Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej przy jej odbiorze.
4.
Niekompletność pracy projektowej (ust. 2) lub jej wady zamawiający powinien stwierdzić protokolarnie i reklamować na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu.
5.
Jeżeli reklamacja niekompletności pracy projektowej jest uzasadniona, należy uznać, że jednostka projektowania jest w zwłoce w wykonaniu wynikającego z umowy zobowiązania do czasu uzupełnienia braków.
6.
Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów §§ 17, 18, 19 i 33 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220).

5.

Odpowiedzialność za wykonanie prac projektowych.

§  19.
Jednostka projektowania odpowiada za wykonanie przez siebie założeń zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 15, i w taki sposób, aby został osiągnięty gospodarczo społeczny cel wynikający z umowy.
§  20.
1.
Jednostka projektowania jest odpowiedzialna wobec zamawiającego, jeżeli wykonany lub adaptowany przez nią projekt ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (rękojmia za wady).
2.
Na tych samych zasadach jednostka projektowania jest odpowiedzialna za uzupełnienia i zmiany projektu dokonane w toku pełnienia nadzoru autorskiego.
§  21.
Za wady projektu realizowanego jako obiekt doświadczalny lub prototypowy na podstawie decyzji właściwego organu, jednostka projektowania odpowiada tylko wtedy, gdy powstały one z jej winy. Doświadczalny i prototypowy charakter obiektów powinien być stwierdzony w umowie.
§  22.
1.
Zamawiający, który otrzymał wadliwy projekt lub jego część, może niezależnie od żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody:
1)
żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym jednostce projektowania, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a po bezskutecznym upływie tego terminu - zlecić usunięcie wad na koszt jednostki projektowania,
2)
nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie jednostki projektowania,
3)
odstąpić od umowy.
2.
Wady stwierdzone w projekcie powinny być usunięte w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o tym jednostki projektowania, chyba że zamawiający - biorąc pod uwagę z jednej strony stopień pilności usunięcia wad i z drugiej - możliwości techniczne dokonania poprawek, wyznaczy inny termin.
§  23.
Od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jednostka projektowania może się uwolnić, jeśli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania projektu według wskazówek zamawiającego, które zakwestionowała na piśmie i uprzedziła na piśmie zamawiającego i jego jednostkę nadrzędną o przewidywanych skutkach.
§  24.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu wygasa zarówno w stosunku do biura kierującego i innych jednostek projektowania, przy których pomocy biuro kierujące wykonało projekt, po dwu latach od dnia odbioru projektu, chyba że projekt rozpoczęto realizować przed upływem tego terminu. W tym wypadku rękojmia za wady projektu wygasa jednocześnie z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wybudowanego na podstawie wadliwego projektu.
§  25.
1.
Jeżeli realizacja projektu następuje po upływie dwu lat od daty jego odbioru, zamawiający ten projekt powinien zawiadomić o tym jednostkę projektowania, udzielając jej 60-dniowego terminu na złożenie oświadczenia, czy projekt odpowiada warunkom, o których mowa w § 15, czy też wymaga zmian; brak oświadczenia w tym terminie oznacza, że projekt nie wymaga zmian.
2.
Zamawiający ponosi koszty opracowań niezbędnych do złożenia tego oświadczenia.
3.
Dokonanie zmian następuje odpłatnie na podstawie odrębnej umowy.

6.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

§  26.
1.
Jednostka projektowania, która nie wykonała lub wykonała nienależycie obowiązek wynikający z umowy o pracę projektową, obowiązana jest naprawić wynikłą stąd szkodę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nie może jednak żądać wynagrodzenia utraconych korzyści.
2.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli do powstania szkody przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych uczestników realizacji inwestycji, a w szczególności inwestora lub wykonawcy robót budowlanych.
3.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć pięciokrotnej wysokości wynagrodzenia jednostki projektowania za wadliwie opracowany projekt obiektu.
§  27.
Jeżeli kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o prace projektowe nie pokrywa poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości strat, które poniosła z uwzględnieniem przepisu § 26 ust. 3.
§  28.
Zamawiający obowiązany jest zapłacić jednostce projektowania karę umowną:
1)
za odstąpienie od umowy o wykonanie pracy projektowej z przyczyn, za które odpowiada - w wysokości 20% wynagrodzenia za tę pracę,
2)
za zwłokę w dostarczeniu określonych w umowie danych niezbędnych do wykonania pracy projektowej - w wysokości 0,3% wynagrodzenia za tę pracę za każdy roboczy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł dziennie.
§  29.
Jednostka projektowania obowiązana jest zapłacić zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w wykonaniu pracy projektowej lub części tej pracy, dla której ustanowiono odrębny termin odbioru - w wysokości 0,3% wynagrodzenia za tę pracę lub część za każdy roboczy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł dziennie,
2)
za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,3% wynagrodzenia za tę pracę, nie mniej niż 200 zł dziennie za każdy roboczy dzień zwłoki (§ 22 ust. 2),
3)
za odstąpienie od umowy o wykonanie pracy projektowej z przyczyn, za które odpowiada jednostka projektowania - w wysokości 20% wynagrodzenia za tę pracę.
§  30.
Jeżeli wynagrodzenie za pracę projektową (np. założenia, projekt techniczny, adaptacja) nie przekracza 20 tys. zł, kary umowne, o których mowa w § 28 pkt 2 oraz § 29 pkt 1 i 2, wynoszą 50 zł za każdy dzień zwłoki.
§  31.
1.
Strony mogą dochodzić kar umownych z kilku tytułów jednocześnie.
2.
Kary umowne należą się bez względu na wysokość poniesionej szkody.
§  32.
Strony mogą w umowie ustalić kary umowne w wysokości wyższej niż przewidziano w §§ 28 i 29, a także z tytułów w przepisach nie przewidzianych.
§  33.
Wierzyciel może nie dochodzić kar umownych, których wysokość nie przekracza 5.000 zł.

7.

Wynagrodzenie za prace projektowe.

§  34.
1.
Jednostka projektowania otrzymuje wynagrodzenie za prace projektowe w formie ryczałtu, ustalonego według zasad określonych w cennikach prac projektowych.
2.
W razie przerwania prac projektowych na żądanie zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które jednostka projektowania nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace projektowe ustalają strony wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac. Jednostka projektowania może sporządzić jednostronnie protokół stanu zaawansowania prac, jeżeli zamawiający nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na sporządzenie tego protokołu. Tak sporządzony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury, którą zamawiający obowiązany jest pokryć.
§  35.
Jednostka projektowania nie może żądać podwyższenia ryczałtu poza wypadkami określonymi w § 37 ust. 2.

8.

Zapłata wynagrodzenia.

§  36.
1.
Zamawiający obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za wykonaną w całości, wydaną mu pracę projektową.
2.
Zapłata za projekt następuje jednorazowo, nawet jeżeli umowa przewiduje dostarczenie go częściami, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3.
3.
Jeżeli wykonanie pracy projektowej trwa dłużej niż 1 rok i praca ta będzie przekazywana zamawiającemu częściami, strony mogą ustalić w umowie, że zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie za każdą część oddzielnie, jednak nie częściej niż raz w roku.
4.
Jeżeli jednostka projektowania pełni nadzór autorski na budowie, to część należności przypadającą za nadzór wydziela się z wynagrodzenia za projekt i wypłaca po podpisaniu protokołu odbioru końcowego zadania wykonanego na podstawie tego projektu. Jeżeli sprawowanie nadzoru autorskiego ma trwać dłużej niż 1 rok, strony mogą ustalić w umowie, że zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana częściami w okresach rocznych lub w okresach rozliczeń generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego, dla którego nadzór ten został ustanowiony.
5.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia wykonawcy jest faktura, którą jednostka projektowania wystawia według obowiązującego wzoru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania pracy projektowej zamawiającemu.

9.

Zmiana i odstąpienie od umowy.

§  37.
1.
Jeżeli zamawiający mimo wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu opóźnia się z wykonaniem swoich zobowiązań, przez co uniemożliwia jednostce projektowania wykonywanie objętej umową pracy projektowej, jednostka projektowania niezależnie od odszkodowania czy też kary umownej przysługujących jej w razie zwłoki może żądać zmiany umowy i ustalenia nowego, odpowiedniego terminu wykonania pracy projektowej.
2.
Jeżeli zamawiający zmieni dane, na podstawie których jednostka projektowania wykonuje prace projektowe, a w szczególności gdy zmieni założenia w sposób, który wpływa na zakres rzeczowy objętych umową prac, a przez to zmienia podstawę służącą do ustalenia wynagrodzenia za tę pracę - jednostka projektowania może żądać zmiany umówionego terminu wykonania i wynagrodzenia.
3.
Strona, która domaga się zmiany umowy, przesyła drugiej stronie sporządzony i podpisany przez siebie projekt tej zmiany, a jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nie otrzyma zgody drugiej strony na proponowaną zmianę, może wystąpić na drogę postępowania arbitrażowego z wnioskiem o ustalenie treści umowy.
§  38.
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie z przyczyn gospodarczo uzasadnionych.
2.
Jednostka projektowania może odstąpić od umowy, jeżeli zamawiający przez czas dłuższy niż trzy miesiące nie wykonuje - mimo wyznaczenia dodatkowego terminu - swoich zobowiązań, uniemożliwiając przez to jednostce projektowania wykonanie objętych umową prac projektowych.