Monitor Polski

M.P.1969.38.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 sierpnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarstw pomocniczych prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe.

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1967 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 66a w brzmieniu:

"§ 66a. 1. Zysk gospodarstw będących warsztatami szkolnymi zakładów i ośrodków szkolenia inwalidów podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej przeznacza się:

1) co najmniej w 70% - na zwiększenie środków obrotowych, na fundusz remontowy, a następnie na wyposażenie zakładów w urządzenia ułatwiające inwalidom pracę i naukę,

2) w pozostałej kwocie - na nagrody dla nauczycieli, uczniów i pracowników warsztatu szkolnego oraz na cele socjalne i kulturalne.

2. Zasady wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 ustali regulamin wydany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów.";

2) w § 68 skreśla się wyraz "rozdziału 1";
3) w § 69:
a) w ust. 1 pkt 3 po wyrazach "socjalne i kulturalne" dodaje się wyrazy "z tym że kwota przeznaczona na te cele i nagrody nie może być wyższa od 16% funduszu płac ustalonego w narodowym planie gospodarczym dla pracowników warsztatów szkolnych szkół zawodowych właściwego resortu";
b) dodaje się w ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 1-4 mają odpowiednie zastosowanie do warsztatów szkół zawodowych podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego oraz Ministrowi Górnictwa i Energetyki.";

4) w § 70 ust. 2 po wyrazach "Ministrowi Przemysłu Ciężkiego" dodaje się wyrazy "Ministrowi Przemysłu Maszynowego oraz Ministrowi Górnictwa i Energetyki.";
5) w § 71 po wyrazach "Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego" dodaje się wyrazy "albo Ministerstwa Przemysłu Maszynowego bądź Ministerstwa Górnictwa i Energetyki";
6) w § 72 po wyrazach "Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego" dodaje się wyrazy "albo Ministerstwa Przemysłu Maszynowego bądź Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.";
7) w § 77:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zysk gospodarstw rolnych, leśnych, ogrodniczych oraz warsztatów szkolnych zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów wychowawczych, zwanych dalej zakładami dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości, przeznacza się:

1) w 65% - na rachunek środków specjalnych i jednostek budżetowych typu 28 «Rozbudowa działalności gospodarstw pomocniczych oraz urządzeń kulturalno-oświatowych i socjalnych zakładów dla nieletnich oraz zakładów karnych» Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na cele określone odrębnymi przepisami lub w przepisach o środkach specjalnych,

2) w 35% - na rachunek środków specjalnych jednostek budżetowych typu 20 «Poprawa warunków kulturalno-oświatowych i materialnych w instytucjach wychowawczych» zakładów dla nieletnich z przeznaczeniem:

a) 30% na bieżące wydatki zakładów dla nieletnich, związane ze szkoleniem kursowym wychowanków, na ich potrzeby kulturalne, oświatowe i na nagrody dla wychowanków,

b) 5% na nagrody dla pracowników zakładów dla nieletnich, którzy przyczynili się do zwiększenia nadwyżek.";

b) dodaje się nowe ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Zasady wykorzystania kwoty określonej w ust 1 pkt 2 lit. b) ustala regulamin wydany na podstawie odrębnych przepisów.

3. Jeżeli część zysku określona w ust. 1 pkt 2 lit. b) przewyższa kwotę nagród, które mogą być przyznane zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 2, różnicę przeznacza się na cele określone w ust. 1 pkt 2 lit. a).

4. Zakład dla nieletnich może dysponować zyskiem przeznaczonym na nagrody oraz na cele socjalne i kulturalne po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.";

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 5;
8) dodaje się § 77a w brzmieniu:

"§ 77a. Gospodarstwa zakładów dla nieletnich przekazują odpisy amortyzacyjne na rachunek środków specjalnych typu 28 Ministerstwa Sprawiedliwości, które przeznaczone są na zakupy inwestycyjne i kapitalne remonty w tych gospodarstwach."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1969 r.