Monitor Polski

M.P.1969.36.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 czerwca 1969 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Walewice" obszar gruntów o powierzchni 1,65 ha, określony w ewidencji gruntów wsi Bielawy jako działka nr 412, położony we wsi i gromadzie Bielawy, w powiecie łowickim województwa łódzkiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych cennego zespołu geologicznych osadów i struktur peryglacjalnych.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) niszczenie gleby, pozyskiwanie kamieni i innych kopalin,
b) niszczenie roślinności i pasanie zwierząt gospodarskich,
c) rycie napisów i znaków na skałach,
d) zanieczyszczanie terenu rezerwatu i wzniecanie ognia,
e) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
f) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
g) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
h) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.