Zasady organizacji, zakres i tryb działania terenowych zespołów usług projektowych.

Monitor Polski

M.P.1969.44.352

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 30 sierpnia 1969 r.
w sprawie zasad organizacji, zakresu i trybu działania terenowych zespołów usług projektowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie wytycznych co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania (Monitor Polski Nr 32, poz. 239) zarządza się, co następuje:
1.
Terenowe zespoły usług projektowych, zwane dalej "zespołami", mogą być tworzone przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego na terenach, na których uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe dla budownictwa indywidualnego oraz drobnych inwestycji i remontów jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Zespół powinien w zasadzie wykonywać prace projektowe w odniesieniu do obiektów, które mają być realizowane na terenie objętym działalnością wydziału, przy którym zespół utworzono. Wykonanie pracy projektowej dla obiektów położonych na terenie nie objętym działalnością zespołu może nastąpić jedynie w razie przekazania zlecenia przez właściwy dla danego terenu zespół. W żadnym razie prace zespołu nie mogą dotyczyć obiektów położonych poza terenem danego województwa.
3.
W razie gdy siedzibą prezydium powiatowej rady narodowej jest miasto stanowiące powiat, wskazane jest utworzenie jednego zespołu dla obsługi powiatu i miasta.
4.
Zespół powinien dążyć do tego, aby posiadać w swym składzie specjalistów odpowiednich branż w celu wykonywania pełnych projektów zleconych przez inwestorów. W razie braku odpowiednich specjalistów zespół może zlecić opracowanie określonej części projektu innemu zespołowi.
1.
Do zadań zespołu należy:
1)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez ludność,
2)
przystosowywanie projektów typowych dla drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych,
3)
opracowywanie projektów indywidualnych dla budownictwa realizowanego przez ludność, jeżeli istniejące projekty typowe nie odpowiadają potrzebom inwestora,
4)
opracowywanie projektów drobnych inwestycji dla inwestorów państwowych, spółdzielczych i społecznych, jeżeli dla danej inwestycji brak projektów typowych, oraz drobnych prac z zakresu projektowania związanych z realizacją czynów społecznych,
5)
sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji technicznej dla robót polegających na remontach i adaptacjach budynków,
6)
sporządzanie inwentaryzacji budowlanej,
7)
sporządzanie szkiców sytuacyjnych dla budownictwa ludności wiejskiej,
8)
sporządzanie planów realizacyjnych określonych w art. 36 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47),
9)
wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, jak również pełnienie funkcji inwestora zastępczego w stosunku do indywidualnego budownictwa wiejskiego,
10)
prowadzenie sprzedaży projektów typowych w zakresie objętym przedmiotem działania zespołu,
11)
prowadzenie fachowego poradnictwa oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej dla budownictwa indywidualnego w oparciu o wytyczne wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury, przy którym działa zespół.
2.
Wartość prac określonych w ust. 1 pkt 1-9, zwanych dalej "pracami projektowymi", wykonywanych na rzecz inwestora nie uspołecznionego, a także związanych z realizacją czynów społecznych, nie jest ograniczona.
3.
Wartość prac projektowych, wykonywanych na rzecz inwestora uspołecznionego, nie może przekroczyć:
1)
20.000 zł - co do prac związanych z gospodarką rolną,
2)
10.000 zł - co do prac dla pozostałych inwestorów uspołecznionych.
4.
Przewodniczący prezydium rady narodowej, które zespół powołało, może w uzasadnionych wypadkach wyrazić na wniosek inwestora zgodę na wykonanie prac projektowych o wartości wyższej niż ustalona w ust. 3.
5.
Przy przyjmowaniu zleceń należy kierować się zasadą pierwszeństwa ludności oraz jednostek związanych z gospodarką rolną.
1.
W wykonywaniu prac projektowych mogą brać udział wyłącznie członkowie zespołu. Członkami zespołu mogą być następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
1)
osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem zatrudnionych w biurach projektów, pod warunkiem posiadania zgody właściwego organu przełożonego, wydawanej każdorazowo lub na okres roczny,
2)
renciści,
3)
osoby, które zajmowały się wykonywaniem prac projektowych na podstawie pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie, a nie nabyły prawa do renty i nie mogą już ze względu na wiek uzyskać stałego zatrudnienia,
4)
kobiety nie pracujące zarobkowo, wychowujące dzieci (dziecko) w wieku do lat ośmiu.
2.
Pracownik organu państwowego nadzoru budowlanego, który w ramach zespołu wykonał pracę projektową, podlega wyłączeniu w wykonywaniu funkcji państwowego nadzoru budowlanego w stosunku do obiektu, dla którego wykonał pracę projektową.
3.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 mogą wykonywać prace projektowe na rzecz zespołu wyłącznie poza godzinami pracy służbowej, jako zajęcie uboczne.
4.
Zleca się właściwym organom przełożonym pracowników, wymienionych w ust. 1 pkt 1, aby nie udzielały pracownikom zgody na wykonywanie prac projektowych poza zespołem.
1.
Liczba członków zespołu nie jest ograniczona.
2.
Przystąpienie do zespołu następuje w drodze wpisania do rejestru członków zespołu po przedstawieniu dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje fachowe, wyrażenie zgody właściwego organu przełożonego na wykonywanie pracy w ramach zespołu albo po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego pobieranie renty lub podpisaniu oświadczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się o przystąpienie do zespołu wykonywała w przeszłości działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie, nie nabyła prawa do renty i nie może już ze względu na wiek uzyskać stałego zatrudnienia, jak również po podpisaniu deklaracji zobowiązującej do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie organizacyjnym zespołu oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3.
Wystąpienie z zespołu może nastąpić na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem wykonania wszystkich przyjętych prac.
4.
Skreślenie z rejestru członków zespołu przez kierownika zespołu:
1)
powinno nastąpić w razie:
a)
utraty lub zawieszenia prawa do wykonywania prac projektowych,
b)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia lub przestępstwa w związku z wykonywaniem prac projektowych,
c)
ujawnienia, że członek zespołu jest wpisany na listę członków innego zespołu lub wykonywał prace projektowe poza zespołem,
d)
cofnięcia zgody właściwego organu przełożonego na wykonywanie pracy w ramach zespołu,
2)
może nastąpić wskutek powstania jednej z następujących przyczyn:
a)
powtarzających się odmów zatwierdzania przez organ państwowego nadzoru budowlanego projektów sporządzanych przez członka zespołu,
b)
powtarzającego się nieprzestrzegania terminów umownych wykonania prac.
5.
Zawieszenie renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na skutek przekroczenia przez rencistę granicy dopuszczalnego przy rencie dodatkowego zarobku nie powoduje wstrzymania renciście dalszych zleceń na wykonywanie prac projektowych w ramach zespołu, z zachowaniem przepisu § 6 ust. 3.
6.
Do obowiązków członka zespołu należy właściwe wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, określonych w regulaminie zespołu oraz zawartych w umowie o wykonanie prac projektowych, a w szczególności:
1)
wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i formalnymi oraz w terminie ustalonym w zawartej umowie,
2)
uzyskanie zatwierdzenia opracowanego projektu przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego,
3)
dokonanie poprawek i uzupełnień w opracowanej pracy projektowej na żądanie organu zatwierdzającego oraz na żądanie zamawiającego, gdy dokonanie tych poprawek i uzupełnień jest następstwem zastosowania błędnych rozwiązań lub wynika z wykonania pracy projektowej w sposób niezgodny z założeniami inwestycji albo z życzeniami zamawiającego wyrażonymi na piśmie i załączonymi do umowy.
1.
Powierzenie członkowi zespołu wykonania pracy następuje w drodze umowy. Przykładowe formularze umów zawierają załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
2.
Członek zespołu wykonuje pracę określoną w umowie osobiście oraz przy użyciu własnych przyborów i materiałów.
3.
Za pracę projektową odpowiada osobiście członek zespołu, który ją wykonał.
4.
W razie wykonywania prac projektowych zbiorowo przez kilka osób, umowa o wykonanie takiej pracy powinna być zawarta ze wszystkimi członkami zespołu biorącymi udział w jej wykonaniu i powinna określać wyraźnie wynagrodzenie każdego z nich. Odpowiedzialność za właściwe wykonanie takiej pracy ponoszą projektanci, każdy w zakresie swojej specjalności (branży). Za właściwą koordynację całości pracy projektowej odpowiedzialność ponosi projektant-koordynator.
1.
Osoby wykonujące prace projektowe w ramach zespołu otrzymują wynagrodzenie w formie procentowego udziału w wartości cennikowej wykonanej pracy, określonego oddzielnymi przepisami.
2.
Przy wypłacie wynagrodzeń osobom, o których mowa w ust. 1, zespół jako płatnik pobiera podatek od wynagrodzeń w wysokości obowiązującej przy opodatkowaniu wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.
3.
Łączna wysokość wynagrodzeń otrzymanych z tytułu wykonanych w ramach zespołu prac projektowych nie może przekroczyć 30.000 zł netto na osobę w stosunku rocznym. Określona wyżej wysokość wynagrodzeń może być podwyższona przez kierownika wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej do 40.000 zł w odniesieniu do osób wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, przy zachowaniu przez rencistów obowiązujących ich przepisów, a jeżeli jest to niezbędne do wykonania prac projektowych związanych ze szczególnymi potrzebami danego rejonu - również, w odniesieniu do innych osób wykonujących na rzecz zespołu prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
4.
Przez określoną w ust. 3 dopuszczalną w ciągu 1 roku wysokość wynagrodzenia członka zespołu należy rozumieć całoroczne jego wynagrodzenie brutto otrzymane za prace wykonane w zespole, pomniejszone o 20% wolne od podatku z tytułu kosztów uzyskania wynagrodzenia, tj. kosztów związanych z zakupem materiałów, wykonaniem odbitek projektu, zrobieniem maszynopisu itp., oraz o kwotę pobranego podatku od wynagrodzeń.
5.
Osoby wykonujące prace projektowe w ramach zespołu mogą wykonywać ją wyłącznie na rzecz jednego zespołu.
1.
Za wykonane prace projektowe zespoły pobierają opłaty według cennika ustalonego dla tych zespołów.
2.
W braku odpowiednich pozycji w cenniku zespołów wyceny prac projektowych dokonuje się na podstawie cenników biur projektowych, stosując współczynnik 0,7, lub komisyjnie.
3.
Przy zespole działa komisja wycen, której zadaniem jest wycena prac projektowych nie objętych obowiązującymi cennikami oraz w wypadkach określonych w § 10 ust. 3.
4.
W skład komisji powinni wchodzić specjaliści z zakresu poszczególnych branż, posiadający uprawnienia budowlane, powołani przez prezydium powiatowej (miejskiej - dzielnicowej) rady narodowej, na wniosek kierownika wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury, przy którym zespół działa.
5.
Sprawy wynagrodzeń za udział w komisjach wyceny regulują odrębne przepisy.
6.
Cennik prac projektowych wykonywanych przez zespół powinien być udostępniony zainteresowanym w lokalu zespołu.
1.
Dla prowadzenia spraw związanych z działalnością zespołu oraz wykonywania zadań zespołu wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 10 i 11 zespół zatrudnia pracowników administracyjnych w pełnym lub częściowym wymiarze godzin w zależności od rzeczywistej potrzeby i posiadanych przez zespół środków.
2.
Sprawy wymagań kwalifikacyjnych i płac pracowników administracyjnych zespołu regulują odrębne przepisy.
1.
Zespołem kieruje kierownik zespołu, powoływany i odwoływany przez prezydium rady narodowej. Kierownik zespołu powinien być zatrudniony w zasadzie na pełnym etacie, chyba że potrzeby zespołu tego nie wymagają. Kierownik zespołu nie powinien być zatrudniony w innych instytucjach lub na innych stanowiskach związanych z działalnością zespołu.
2.
Do zadań kierownika zespołu należy kierowanie i organizowanie całokształtu prac zespołu, a w szczególności:
1)
przyjmowanie członków zespołu,
2)
przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników administracyjnych zespołu oraz organizowanie i nadzorowanie ich pracy,
3)
rozdział zleceń pomiędzy członków zespołu,
4)
zawieranie umów z zamawiającymi i członkami zespołu oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu zespołu,
5)
dokonywanie lub akceptowanie wycen i rozliczeń z zamawiającymi i członkami zespołu,
6)
stawianie wniosków o powołanie komisji wycen,
7)
zapewnienie wykonywania lub wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem fachowego poradnictwa,
8)
zapewnienie udzielania pomocy organizacyjnej i technicznej dla budownictwa indywidualnego na wsi.
1.
Pracownicy administracyjni zespołu, posiadający odpowiednie kwalifikacje, mogą wykonywać prace projektowe w ramach zespołu na zasadach określonych dla członków zespołu.
2.
Jeżeli bezpośrednim wykonawcą pracy projektowej ma być kierownik zespołu, umowę z nim podpisuje kierownik wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury.
3.
Prace projektowe wykonywane przez kierownika zespołu oraz kierownika wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury podlegają wycenie przez komisję, o której mowa w § 7 ust. 3.
1.
Umowy ze zleceniodawcą o wykonanie projektów obiektów budowlanych mogą być zawierane tylko wtedy, gdy właściwy organ miejscowego planowania przestrzennego wydał pozytywną opinię stwierdzającą możliwość budowy obiektu na danym terenie.
2.
Odstępstwo od zasady ustalonej w ust. 1 możliwe jest na wyraźne, uwidocznione w umowie, żądanie zamawiającego będącego osobą fizyczną.
1.
Przy zawieraniu umów pomiędzy zespołem a jednostkami gospodarki uspołecznionej mają zastosowanie przepisy w sprawie zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Przykładowe formularze umów pomiędzy zespołem a zamawiającymi będącymi jednostkami gospodarki nie uspołecznionej oraz osobami fizycznymi zawierają załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
3.
Przy zawieraniu umowy z zamawiającymi wymienionymi w ust. 2 zespół pobiera całość należności lub zaliczkę nie mniejszą niż 75% należności za przyjętą pracę.
Wypłata wynagrodzenia na rzecz członka zespołu za wykonaną i przyjętą przez zamawiającego pracę projektową, podlegającą zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego - następuje:
1)
po zatwierdzeniu jej przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego,
2)
po upływie 60 dni od daty przyjęcia pracy projektowej przez zamawiającego, w razie niewystąpienia zamawiającego o jej zatwierdzenie.
1.
Zespoły powinny posiadać regulaminy organizacyjne określające szczegółowo organizację i zasady działania zespołu, a w szczególności:
1)
zakres i teren działania zespołu,
2)
sprawy członkostwa,
3)
zasady i tryb wykonywania prac dla zespołu,
4)
zasady i tryb dokonywania wycen i rozliczeń,
5)
zasady i tryb zawierania umów,
6)
obowiązki oraz uprawnienia kierownika i poszczególnych pracowników zespołu,
7)
zasady premiowania pracowników zespołu.
2.
Regulamin powinien być oparty na obowiązujących przepisach i podlega zatwierdzeniu przez wydział budownictwa, urbanistyki i architektury, przy którym zespół działa.
3.
Jeżeli na mocy porozumienia zainteresowanych prezydiów rad narodowych zespół obejmuje swym zakresem działania teren wykraczający poza właściwości wydziału, przy którym zespół działa, regulamin przed jego zatwierdzeniem powinien być uzgodniony z zainteresowanymi wydziałami budownictwa, urbanistyki i architektury.
4.
Z regulaminem organizacyjnym powinni zapoznać się wszyscy pracownicy i członkowie zespołu.
Adresy zespołów wraz z zakresem wykonywanych przez nie prac oraz wskazaniem godzin przyjęć powinny być umieszczone na widocznym miejscu w lokalach gromadzkich rad narodowych oraz w lokalach wydziałów budownictwa, urbanistyki i architektury właściwych dla obsługiwanego przez zespół terenu.
Zespół ulega likwidacji, gdy uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością zespołu lub gdy potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznione jednostki projektowania.
Do czasu wydania cennika, o którym mowa w § 7 ust. 1, wyceny prac projektowych należy dokonywać na podstawie cennika stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 218 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lipca 1965 r. ustalającego cennik prac projektowych wykonywanych przez terenowe zespoły usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Dz. Bud. Nr 12, poz. 45).
Traci moc zarządzenie nr 32 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie zasad organizacji i trybu działania terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Dz. Bud. Nr 7, poz. 27).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

UMOWA O WYKONANIE PRACY PROJEKTOWEJ PRZEZ CZŁONKA(ÓW) ZESPOŁU

W dniu ......... pomiędzy Terenowym Zespołem Usług Projektowych przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej (Miejskiej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w ......... zwanym dalej "Zespołem", reprezentowanym przez kierownika Zespołu, Ob ........., z jednej strony, a

Ob ......... zamieszkałym .........

Ob ......... zamieszkałym .........

Ob ......... zamieszkałym .........

Ob ......... zamieszkałym .........

Ob ......... zamieszkałym .........

członkiem (karni) tego Zespołu, zwanym(i) dalej "wykonawcą(ami)", z drugiej strony zawarta została umowa treści następującej:

§  1.
Zespół zleca, a wykonawca(cy) podejmuje(ą) się wykonania:

.........

§  2.
Wykonawca(y) oświadcza(ją), że znany mu(im) jest regulamin organizacyjny Zespołu, do którego ściśle się zastosuje(ją), oraz że pracę wykona(ją) osobiście.
§  3.
Strony zgodnie ustalają, że wymieniona w § 1 praca zostanie zakończona i złożona w ostatecznej formie w ......... egzemplarzach w dniu ......... w siedzibie Zespołu.
§  4.
Wynagrodzenie wykonawcy(ów) ustala się w wysokości ......... zł (słownie złotych ......... ), z której:

Ob. ......... otrzyma ......... zł (słownie złotych ......... ).

Ob. ......... otrzyma ......... zł (słownie złotych ......... ).

Ob. ......... otrzyma ......... zł (słownie złotych ......... ).

Ob. ......... otrzyma ......... zł (słownie złotych ......... ).

Ob. ......... otrzyma ......... zł (słownie złotych ......... ).

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego, a jeżeli praca nie podlega zatwierdzeniu - po przyjęciu jej przez zamawiającego.

Ponadto Zespół zwracać będzie wykonawcy(om) koszty przejazdów, diet i noclegów, poniesione w związku z wykonywaniem pracy, na zasadach ustalonych przepisami o delegacjach służbowych.

§  5.
Wykonawca(cy) wykona(ją) pracę przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, za co nie przysługuje mu(im) dodatkowe wynagrodzenie lub zwrot kosztów, oprócz wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.
§  6.
W razie nieterminowego wykonania pracy Zespół potrąca wykonawcy (wykonawcom solidarnie) karą umowną w wysokości ... % wartości pracy ustalonej w umowie za każdy dzień zwłoki.
§  7.
W razie poniesienia przez Zespół strat wynikłych wskutek złego wykonania pracy straty te wykonawca(cy) zobowiązuje(ą) się pokryć w pełnej wysokości.
§  8.
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§  9.
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądów powszechnych.
§  10.
Umowa niniejsza jest wolna od podatku od nabycia praw majątkowych. Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy podlega podatkowi od wynagrodzeń.
§  11.
Umowa niniejsza została sporządzona w ... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca.

..................... .............................

(podpis wykonawcy) (podpis kierownika Zespołu)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ CZŁONKA ZESPOŁU

W dniu ......... pomiędzy Terenowym Zespołem Usług Projektowych przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej (Miejskiej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w ........., zwanym dalej "Zespołem", reprezentowanym przez kierownika Zespołu, Ob ........., z jednej strony, a Ob ........., członkiem tego Zespołu, zwanym dalej "przyjmującym zlecenie", z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§  1.
Zespół zleca, a przyjmujący zlecenie, posiadający uprawnienia ........., przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania pełnego (ograniczonego) *) nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót ... zleconych Zespołowi przez ......... o łącznej wartości kosztorysowej w wysokości zł ......... (słownie złotych ......... ) z terminem ich rozpoczęcia w dniu ......... i zakończenia do dnia .........
§  2.
Przyjmujący zlecenie ma prawo i obowiązek nadzorowania zakresu robót o 10°/o większego niż ustalony w § 1. Przekroczenie tego zwiększenia wymaga zgody Zespołu.
§  3.
Zakres obowiązków przyjmującego zlecenie ustali inwestor na podstawie wytycznych stanowiących załącznik nr 3 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 41, poz, 234, z 1968 r. Nr 49, poz. 337 i z 1969 r. Nr 28, poz. 220). W razie nieustalenia takiego zakresu obowiązują przyjmującego zlecenie ustalenia wyżej wymienionych wytycznych.
§  4.
Przyjmujący zlecenie oświadcza, że znane mu są wytyczne wymienione w § 3 i regulamin organizacyjny Zespołu, których będzie ściśle przestrzegać, oraz że nadzór sprawować będzie osobiście.
§  5.
Należność za sprawowanie nadzoru określonego w § 1 według wstępnej wyceny, ustalona na podstawie ..... wynosi zł ......... (słownie złotych ......... ).

W razie pełnienia nadzoru poza siedzibą Zespołu, Zespół zwracać będzie przyjmującemu zlecenie koszty przejazdów, diet i noclegów na zasadach ustalonych przepisami o delegacjach służbowych.

§  6.
Ustalone w § 5 wynagrodzenie ulega odpowiednio zmianie w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.
§  7.
1.
Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad robotami wymienionymi w § 1 może być płatne przez Zespół po zakończeniu każdego kwartału w miarę postępu robót według przedstawionych protokołów, podpisanych przez przyjmującego zlecenie i wykonawcę robót, do wysokości 90%. Pozostałe 10% oraz należność za roboty, o których mowa w § 2, zostaną wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu nadzorowanych robót.
2.
W razie nie zawinionego przez przyjmującego zlecenie opóźnienia w ukończeniu budowy, przekraczającego 30 dni w stosunku do daty ustalonej w § 1 umowy, Zespół wypłaci przyjmującemu zlecenie dodatkowe wynagrodzenie za cały okres pełnienia nadzoru na skutek opóźnienia, w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia ustalonego w § 1 umowy.
§  8.
W razie poniesienia przez Zespół strat wynikłych wskutek złego wykonania pracy przez przyjmującego zlecenie, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się pokryć te straty w pełnej wysokości.
§  9.
Zespół ma prawo rozwiązać niniejszą umowę na uzasadniony wniosek inwestora, wykonawcy robót lub z własnej inicjatywy, w porozumieniu z miejscowym organem państwowego nadzoru budowlanego.
§  10.
Przyjmujący zlecenie może odstąpić od niniejszej umowy w razie nierozpoczęcia robót w ciągu 60 dni od daty ustalonej w § 1 lub leż przerwy w robotach trwającej ponad 90 dni wynikłej nie z jego winy.
§  11.
Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy podlega podatkowi od wynagrodzeń. Umowa niniejsza wolna jest od podatku od nabycia praw majątkowych.
§  12.
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§  13.
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
§  14.
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przyjmujący zlecenie.

............................... ...........................

(podpis przyjmującego zlecenie) (podpis kierownika Zespołu)

________

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

UMOWA O WYKONANIE PRZEZ ZESPÓŁ PRACY PROJEKTOWEJ

W dniu ......... pomiędzy Terenowym Zespołem Usług Projektowych przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej (Miejskiej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w ........., zwanym dalej "Zespołem", reprezentowanym przez kierownika Zespołu, ob ........., a ob ........., zamieszkałym ........., zwanym dalej "zamawiającym", zawarta została umowa treści następującej:
§  1.
Zamawiający powierza, a Zespół podejmuje się wykonania ......... .
§  2.
Za wykonanie powyższej pracy Zespół otrzyma należność w kwocie zł ........., obliczoną na podstawie cennika ........., poz. ......... (komisyjnej wyceny) ......... .

Do powyższej kwoty Zespół doliczy koszty przejazdów, delegacji i diet poza siedzibą Zespołu osób sporządzających opracowanie inwentaryzacyjne, ustalone według przepisów o delegacjach służbowych.

§  3.
Na poczet należności za zamówioną pracę zamawiający wpłacił kwotę zł ........., stanowiącą ......... % wyliczonej wstępnie należności na sumę zł ......... według cennika ........., poz. ......... (komisyjnej wyceny) ......... .

Pozostałą należność, stanowiącą różnicę pomiędzy wyceną ostateczną wykonanej pracy a dokonaną wpłatą, zamawiający wpłaci przy odbiorze wykonanej pracy.

§  4.
Zespół zobowiązuje się wykonać pracę w terminie do dnia ......... .
§  5.
Opłaty związane z wniesieniem i zatwierdzeniem pracy przez organy zatwierdzające obciążają zamawiającego.
§  6.
W razie niedotrzymania przez Zespół terminu ustalonego w § 4 zamawiający ma prawo potrącić z rachunku Zespołu odszkodowanie w wysokości . . . . % wartości pracy określonej w umowie za każdy dzień zwłoki, a w razie niezatwierdzenia lub nieprzyjęcia pracy z przyczyn zawinionych przez Zespół - żądać zwrotu wpłaconych kwot oraz pokrycia poniesionych z tego tytułu strat.
§  7.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają orzecznictwu właściwej komisji arbitrażowej lub sądów powszechnych.
§  8.
Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują strony bez potrzeby osobnych wezwań. Strony nie mogą się powoływać na warunki ustalone ustnie. Ewentualne zmiany mają moc prawną tylko w wypadku, gdy są stwierdzone pismem podpisanym przez obie strony.
§  9.
Umowa niniejsza spisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje zamawiający.

............................... ...........................

(podpis zamawiającego) (podpis kierownika Zespołu)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

UMOWA O PEŁNIENIE PRZEZ ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ......... pomiędzy Terenowym Zespołem Usług Projektowych przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej (Miejskiej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w ........, zwanym dalej "Zespołem", reprezentowanym przez kierownika Zespołu, ob ......... z jednej strony, a ........, reprezentowanym przez ob ........., zwanym dalej "zamawiającym", z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§  1.
Zamawiający zleca, a Zespół przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia pełnego (ograniczonego)*) nadzoru inwestorskiego nad ........., przy ul. ........., w ......... robót ......... o łącznej wartości kosztorysowej w wysokości zł ........, które według zawartej umowy z ......... będą rozpoczęte dnia ......... i zakończone do dnia ......... .
§  2.
Na nadzorowanie zwiększonego zakresu robót ponad 10% wartości ustalonej w § 1, a dotyczących tego samego zadania inwestycyjnego, Zespół może wyrazić zgodę po otrzymaniu dodatkowego zlecenia zamawiającego.
§  3.
Zespół powierza sprawowanie nadzoru inwestorskiego:
1)
ob. ......... zamieszkałemu w ......... przy ul. ......... tel. ......... posiadającemu uprawnienia ......... .
2)
ob. ......... zamieszkałemu w ......... przy ul. ......... tel. ......... posiadającemu uprawnienia ......... .
3)
ob. ......... zamieszkałemu w ......... przy ul. ......... tel. ......... posiadającemu uprawnienia ......... .
§  4.
Zespół może zmienić inspektora nadzoru na uzasadniony wniosek zamawiającego, wykonawcy robót lub z własnej inicjatywy, w porozumieniu z miejscowym organem państwowego nadzoru budowlanego.
§  5.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru ustali zamawiający na podstawie wytycznych stanowiących załącznik nr 3 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 41, poz. 234, z 1968 r. Nr 49, poz. 337 i z 1969 r. Nr 28, poz. 220). W razie nieustalenia takiego zakresu obowiązują inspektora nadzoru wyżej wymienione wytyczne.
§  6.
Należność za sprawowanie nadzoru określonego w § 1, ustalona na podstawie wstępnej wyceny opartej na ........., wynosi zł. ......... (słownie złotych ......... ).
§  7.
Zmiana wartości robót lub kosztu opracowania dokumentacji powoduje odpowiednią zmianę należności ustalonej w § 6 niniejszej umowy.
§  8.
W razie sprawowania nadzoru poza siedzibą Zespołu zamawiający zobowiązuje się pokrywać dodatkowo koszty przejazdów, delegacji i diet osób pełniących ten nadzór, ustalone według przepisów o delegacjach służbowych.
§  9.
Zapłata należności za pełniony nadzór nastąpi z rachunku zamawiającego nr konta ......... w Banku ......... .
§  10.
1.
Zespół ma prawo po zakończeniu każdego kwartału w miarę postępu robót wystawiać faktury zaliczkowe do wysokości 90% ustalonej należności (§ 6) na podstawie protokołów podpisanych przez inspektora nadzoru i wykonawcę robót.
2.
Z każdej faktury zamawiający ma prawo zatrzymać 10% wartości na poczet sumy gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Zespołowi po zakończeniu robót objętych niniejszą umową.
§  11.
Zespół ma prawo uważać umowę za wykonaną i wystawić fakturę ostateczną po zakończeniu i rozliczeniu przez inspektora nadzoru robót wymienionych w § 1 i 2.
§  12.
Zespół ma prawo odstąpić od umowy w razie nierozpoczęcia robót w ciągu 60 dni od daty ustalonej w § 1 lub przerwy w robotach spowodowanej nie z winy inspektora nadzoru i trwającej dłużej niż 90 dni.
§  13.
W razie nie zawinionego przez inspektora nadzoru opóźnienia w ukończeniu budowy przekraczającego 30 dni od daty ustalonej w § 1 umowy, zamawiający zobowiązuje się zapłacić Zespołowi dodatkowe wynagrodzenie za cały okres opóźnienia w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia ustalonego w § 1 umowy.
§  14.
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwą komisję arbitrażową lub sąd powszechny.
§  15.
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zamawiający.

............................... ...........................

(podpis zamawiającego) (podpis kierownika Zespołu)

________

*) Niepotrzebne skreślić.