Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.43.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) zarządza się, co następuje:
Do umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności Banku Handlowego w Warszawie S. A. Banku Polska Kasa Opieki S. A. oraz "Warty" Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. stosuje się przepisy art. 1 i art. 4 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) oraz przepisy §§ 1-12 i § 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 4, poz. 26), zwanego dalej "rozporządzeniem", ze zmianami określonymi w §§ 4 i 5.
O umorzeniu należności nie przekraczającej w stosunku do jednego dłużnika kwoty 500.000 zł, gdy zachodzą okoliczności określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, rozstrzygają:
1)
w zakresie należności Banku Handlowego w Warszawie S. A. - Prezes Zarządu tego Banku,
2)
w zakresie należności Banku Polska Kasa Opieki S. A. i "Warty" Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. - naczelni dyrektorzy tych instytucji.
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S. A. oraz naczelni dyrektorzy pozostałych instytucji wymienionych w § 1 mogą upoważnić do rozstrzygania w sprawach określonych w § 2:
1)
członków zarządu podległych im instytucji - co do należności nie przekraczających kwoty 100.000 zł,
2)
podległych im bezpośrednio dyrektorów krajowych oddziałów - co do należności nie przekraczających kwoty 20.000 zł.
W wypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących na szczególne uwzględnienie Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S. A. oraz naczelni dyrektorzy pozostałych instytucji wymienionych w § 1 mogą umarzać należności nie przekraczające w stosunku do jednego dłużnika kwoty 100.000 zł mimo braku okoliczności określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia.
O umorzeniu należności przekraczających kwoty wskazane w § 2 i § 4 rozstrzyga Minister Finansów.
Zasady i tryb odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności ustalają:
1)
w zakresie należności Banku Handlowego w Warszawie S. A. - regulamin wydany przez Prezesa Zarządu tego Banku,
2)
w zakresie należności Banku Polska Kasa Opieki S. A. i "Warty" Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. - regulaminy wydane przez naczelnych dyrektorów tych instytucji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1969 r.