Opłaty za legalizację narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z legalizacją narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1969.41.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 14 sierpnia 1969 r.
w sprawie opłat za legalizację narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z legalizacją narzędzi pomiarowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Użyte w zarządzeniu określenie "organy administracji miar" oznacza urzędy jakości i miar oraz państwowe jednostki organizacyjne wymienione w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148).
Zarządzenie określa rodzaje czynności organów administracji miar, za które pobierane są opłaty, wysokość tych opłat i sposób ich pobierania oraz warunki, na jakich są użyczane kontrolne narzędzia pomiarowe stronom zgłaszającym narzędzia pomiarowe do sprawdzania poza lokalem organu administracji miar.
Określa się następujące rodzaje czynności organów administracji miar, za które pobierane są opłaty:
1)
sprawdzanie narzędzi pomiarowych,
2)
badanie narzędzi pomiarowych związane z:
a)
zatwierdzeniem ich typu,
b)
udzieleniem zezwoleń na sprowadzenie ich z zagranicy,
c)
wydaniem zezwoleń na wprowadzenie w narzędziach pomiarowych, których typ został zatwierdzony, zmian mających wpływ na własności eksploatacyjne i metrologiczne tych narzędzi,
3)
wytwarzanie, badanie i sprawdzanie wzorców miar oraz niektórych wzorców fizycznych, chemicznych i innych własności materii i materiałów,
4)
wzorcowanie narzędzi pomiarowych połączone z wykonaniem znaków ograniczających wywzorcowaną miarę,
5)
wykonywanie kres kontrolnych i innych niezbędnych oznaczeń na narzędziach pomiarowych,
6)
dokonywanie poprawek w narzędziach pomiarowych w celu doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego przepisom,
7)
nadawanie sygnałów czasu i częstotliwości,
8)
opracowywanie na wniosek stron ekspertyz narzędzi pomiarowych podlegających legalizacji,
9)
dokonywanie oględzin technicznych narzędzi pomiarowych zgłoszonych do legalizacji w miejscu stałego ich ustawienia.
Określa się w załączniku do zarządzenia wysokość opłat za czynności organów administracji miar.
1.
W razie dokonywania czynności określonych w § 3 poza lokalem organu administracji miar - niezależnie od opłat przewidzianych w zarządzeniu - zgłaszający ponosi koszty delegowania pracowników organów administracji miar:
1)
według przepisów o należnościach w razie pełnienia czynności poza zwykłym miejscem służbowym, jeżeli sprawdzanie narzędzi pomiarowych odbywa się poza siedzibą organu administracji miar,
2)
według przepisów o służbowych przejazdach miejskimi środkami lokomocji, jeżeli sprawdzanie narzędzi pomiarowych odbywa się w siedzibie organu administracji miar.
2.
Jeżeli pracownik delegowany do dokonania czynności poza siedzibą organu administracji miar sprawdza narzędzia pomiarowe zgłoszone przez kilku zgłaszających, koszty przejazdów, noclegów i diet pobiera się od wszystkich zgłaszających w częściach proporcjonalnych do opłat za dokonane czynności.
Jeżeli sprawdzanie narzędzia pomiarowego odbywa się na skutek odwołania od decyzji orzekającej zbrakowanie narzędzia pomiarowego i okaże się, że decyzja była niesłuszna, to za to sprawdzenie nie pobiera się opłaty.
1.
Za asystę pracownika organu administracji miar w lokalu lub w punkcie legalizacyjnym przy czynnościach związanych:
1)
z konserwacją, drobną naprawą narzędzia pomiarowego legalizowanego itp.,
2)
z ekspertyzą licznika energii elektrycznej dokonaną przez zakład zbytu energii elektrycznej wskutek zakwestionowania przez użytkownika rzetelności wskazań licznika -

jeżeli dokonanie tych czynności wymaga tylko usunięcia nie wygasłej cechy legalizacyjnej lub usunięcia cechy zabezpieczającej, ponownego ich nałożenia oraz wyrywkowego sprawdzenia wyników pomiarów, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty zasadniczej, jaką należałoby pobrać za sprawdzenie tego narzędzia.

2.
Przy dokonywaniu czynności określonych w ust. 1 poza siedzibą organu administracji miar lub punktem legalizacyjnym, opłata za asystę pracownika nie może wynosić mniej niż 50 złotych.
1.
Jeżeli zgłaszający narzędzia pomiarowe do sprawdzenia poza lokalem organu administracji miar nie ma kontrolnych narzędzi pomiarowych lub przyborów pomocniczych i przedmioty te zostaną mu użyczone przez organ administracji miar, zgłaszający we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty przewozu tych przedmiotów z lokalu organu administracji miar do miejsca sprawdzenia i z powrotem.
2.
W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zwrócenia w stanie zanieczyszczonym użyczonych przedmiotów, zgłaszający ponosi rzeczywiste koszty naprawy, nabycia lub oczyszczenia tych przedmiotów.
3.
W razie nie zwrócenia organowi administracji miar użyczonych przedmiotów w wyznaczonym terminie, zgłaszający opłaca za ich przetrzymanie po 50 zł za każdą dobę.
4.
Jeżeli przetrzymanie użyczonych przedmiotów zostało spowodowane okolicznościami niezależnymi od zgłaszającego, dyrektor okręgowego urzędu jakości i miar może zwolnić od opłaty wymienionej w ust. 3.
Za przechowywanie w lokalu organu administracji miar narzędzi pomiarowych, zgłoszonych do sprawdzenia i nie odebranych w wyznaczonym terminie, zgłaszający opłaca za każdą dobę 1% opłaty zasadniczej, należnej za sprawdzenie danego narzędzia pomiarowego.
1.
Jeżeli sprawdzenie narzędzi pomiarowych odbywa się na wniosek zgłaszającego poza lokalem terenowego organu administracji miar w czasie poza normalnymi godzinami pracy oraz w dniach wolnych od pracy, zgłaszający ponosi dodatkową opłatę w wysokości:
1)
15 zł za każdą pełną nadliczbową godzinę pracy w czasie od godziny 6 do godziny 24,
2)
28 zł za każdą pełną nadliczbową godzinę pracy w czasie od godziny 24 do godziny 6.
2.
Normalnymi godzinami pracy poza lokalem organu administracji miar, lecz w siedzibie organu administracji miar, są zwykłe godziny pracy ustalone dla tego organu.
3.
Normalne godziny pracy poza siedzibą organu administracji miar trwają nie dłużej niż czas pracy ustalony w siedzibie dla organu administracji miar w czasie między godziną rozpoczęcia pracy w lokalu danego organu a godziną 18 w dni powszednie.
Jeżeli pracownik organu administracji miar, delegowany na żądanie strony do dokonania czynności poza lokalem organu administracji miar, nie mógł przystąpić do pracy wskutek tego, że wszystkie zgłoszone narzędzia pomiarowe już w wyniku oględzin technicznych okazały się nieodpowiednio przygotowane lub oczyszczone albo nielegalne, jak również wskutek tego, że zgłaszający nie dostarczył delegowanemu pracownikowi potrzebnych środków i pomocy, czy też wskutek innych okoliczności spowodowanych przez zgłaszającego, uniemożliwiając wykonanie zleconych czynności, pobiera się opłatę w wysokości 500 złotych.
Suma opłat za czynności organów administracji miar należna od jednego dłużnika podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym końcówki do 50 groszy włącznie zaokrągla się w dół, a powyżej 50 groszy w górę.
Za legalizację narzędzi pomiarowych zgłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a zalegalizowanych po tym dniu, pobiera się opłaty określone w zarządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar (Monitor Polski Nr 50, poz. 267).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI MIAR