Monitor Polski

M.P.1969.46.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1969 r.
w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania przy prowadzeniu badań geologicznych i robót geologicznych oraz przy wykonywaniu i likwidowaniu związanych z nimi wyrobisk, w tym również wiertniczych otworów wykonywanych dla ujęć wód podziemnych,
2) sposób postępowania z dokumentami geologicznymi.
2. Przepisy zarządzenia dotyczące prowadzenia badań i robót geologicznych stosuje się do wszystkich badań i robót bez względu na cel prac geologicznych oraz rodzaj i głębokość wyrobisk, z wyjątkiem badań i robót geologicznych wykonywanych w związku z ruchem zakładu górniczego.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) badania - wykonywanie i rejestrowanie obserwacji geologicznych i geofizycznych na powierzchni ziemi i w wyrobiskach oraz pobieranie i badanie próbek,
2) roboty - wykonywanie wierceń, wkopów, szybików, sztolni i tym podobnych wyrobisk,
3) wiercenie badawcze - w szczególności wiercenie oporowe, parametryczne lub strukturalne wykonywane dla rozpoznania budowy geologicznej określonego regionu, tektoniki oraz form geologicznych, z którymi mogą być wiązane perspektywy występowania określonych surowców,
4) wiercenie poszukiwawcze - wiercenie wykonywane w celu zbadania roponośności lub gazonośności struktur geologicznych albo ich części lub też w celu stwierdzenia występowania złoża kopaliny stałej lub wód podziemnych,
5) wiercenie rozpoznawcze - wiercenie wykonywane w celu ustalenia zasobów złoża kopaliny stałej, płynnej lub gazowej, zasobów wód podziemnych albo przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa,
6) rekonstrukcja (remont) wiertniczego otworu ujęcia wód podziemnych - remont obejmujący zmianę głębokości otworu, zmianę średnicy i sposobu jego zarurowania lub zmianę albo wymianę filtra, jeżeli ujęcie takie podlega w myśl obowiązujących przepisów rejestracji,
7) wojewódzki organ do spraw geologii - organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  3. Przepisy zarządzenia dotyczące projektu badań geologicznych lub jego zatwierdzenia mają również zastosowanie do programu badań i jego rejestracji.

Rozdział  2.

Prowadzenie badań i robót.

§  4.
1. Badania i roboty należy projektować i prowadzić w sposób zapewniający wszechstronne ich wykorzystanie dla poznania budowy geologicznej kraju, rozszerzenia bazy surowcowej oraz zbadania warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla potrzeb gospodarki narodowej.
2. Badania i roboty powinny być projektowane i prowadzone w sposób ekonomiczny, umożliwiający sporządzenie prawidłowej dokumentacji geologicznej, oraz tak, aby życie i zdrowie ludzkie nie były narażone na niebezpieczeństwo, a interes społeczny na straty.
3. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę powierzchni ziemi i znajdujących się na niej budowli oraz urządzeń, wód, zadrzewień i złóż kopalin, a także gleby przed zanieczyszczeniem materiałami pochodzącymi z otworu wiertniczego.
4. Przedsiębiorstwo geologiczne (art. 6 prawa geologicznego), zwane dalej przedsiębiorstwem, obowiązane jest usunąć niezwłocznie spowodowane w związku z badaniami i robotami niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla interesu społecznego i przedsięwziąć wszelkie środki zabezpieczające na przyszłość.
§  5.
1. Badania i roboty należy prowadzić zgodnie z projektem badań geologicznych, sporządzonym i zatwierdzonym stosownie do przepisów prawa geologicznego, w sposób umożliwiający zebranie potrzebnych danych geologicznych, dokonanie obserwacji i badań przewidzianych w projekcie lub których potrzeba wynikła w toku wykonywania robót.
2. Przy prowadzeniu robót określonych w art. 2 ust. 1 prawa geologicznego należy stosować ponadto odpowiednio przepisy prawa górniczego.
§  6.
1. Rekonstrukcję (remont) wiertniczego otworu ujęcia wód podziemnych wykonuje się na podstawie projektu technicznego, zarejestrowanego w wojewódzkim organie do spraw geologii.
2. Projekt techniczny rekonstrukcji (remontu) otworu sporządza się przy uwzględnieniu danych zawartych w karcie rejestracyjnej studni. Projekt ten powinien zawierać opis zamierzonych robót oraz określenie wydajności ujęcia, jaką zamierza się uzyskać w wyniku rekonstrukcji (remontu).
3. Wojewódzki organ do spraw geologii może nakazać zmianę projektu technicznego lub zaniechanie rekonstrukcji (remontu) w wypadkach uzasadnionych względami geologicznymi, technicznymi lub ekonomicznymi.
4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do rekonstrukcji (remontu) wiertniczych otworów dla ujęć wód leczniczych.
5. Projekt techniczny rekonstrukcji (remontu) wiertniczego otworu ujęcia wód podziemnych na terenie obszaru górniczego należy uzgodnić z właściwym okręgowym urzędem górniczym.
§  7.
1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane wyznaczyć dla każdego wyrobiska lub grupy wyrobisk, a w razie prowadzenia badań geofizycznych - dla grupy (zespołu) geofizycznej - kierownika robót, a ponadto, z wyjątkiem wypadku prowadzenia badań geofizycznych - osoby sprawujące geologiczny nadzór nad robotami.
2. Kierownictwo robót i osoby sprawujące geologiczny nadzór nad robotami wyznacza się spośród osób posiadających, stosownie do przepisów prawa geologicznego i prawa górniczego, stwierdzone kwalifikacje do prowadzenia robót i sprawowania geologicznego nadzoru nad robotami.
§  8.
1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest zgłosić zamiar przystąpienia do prowadzenia robót wojewódzkiemu organowi do spraw geologii, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania tych robót.
2. Jeżeli zadanie geologiczne wymaga wykonania robót na terenie kilku województw, zamiar przystąpienia do prowadzenia robót należy zgłosić wszystkim zainteresowanym wojewódzkim organom do spraw geologii.
3. W zgłoszeniu podaje się roboty objęte jednym projektem badań geologicznych lub projektem technicznym (§ 6), z tym że jeżeli projekt obejmuje wiercenia badawcze lub wiercenia poszukiwawcze dotyczące złóż ropy naftowej albo gazu ziemnego - należy zgłaszać oddzielnie zamiar przystąpienia do wiercenia każdego otworu.
4. W zgłoszeniu należy podać w szczególności:
1) nazwę i siedzibę inwestora oraz przedsiębiorstwa, które zamierza wykonać roboty,
2) datę i numer decyzji zatwierdzającej projekt badań geologicznych lub rejestracji projektu technicznego,
3) rodzaj, ilość i miejsce wyrobisk objętych projektem,
4) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru geologicznego nad robotami, imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego, a w odniesieniu do robót nie podlegających nadzorowi urzędów górniczych - także imię i nazwisko kierownika robót,
5) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
6) nazwę i siedzibę banku finansującego inwestora.
§  9.
1. Przedsiębiorstwo może przystąpić do wykonywania robót, jeżeli w terminie 7 dni po dokonaniu zgłoszenia wojewódzki organ do spraw geologii nie sprzeciwi się ich rozpoczęciu.
2. Wojewódzki organ do spraw geologii może sprzeciwić się rozpoczęciu robót, jeżeli:
1) roboty nie są objęte zatwierdzonym projektem badań geologicznych lub zarejestrowanym projektem technicznym,
2) przedsiębiorstwo nie jest powołane do wykonywania projektowanych robót, a w szczególności jeżeli te roboty nie są objęte zakresem działania przedsiębiorstwa,
3) wyznaczone osoby nadzoru geologicznego, a także kierownik robót, gdy roboty te nie podlegają nadzorowi urzędów górniczych, nie posiadają uprawnień wymaganych prawem geologicznym.
3. Wojewódzki organ do spraw geologii zawiadamia o dokonanym sprzeciwie inwestora i bank finansujący inwestora. Bank wstrzymuje na tej podstawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, finansowanie robót.
4. W razie stwierdzenia przez bank finansujący przedsiębiorstwo, że przedsiębiorstwo prowadzi prace geologiczne, do których nie jest powołane, lub prowadzi je niezgodnie z zakresem działania, bank stosuje wobec przedsiębiorstwa odpowiednie sankcje bankowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  10. Przedsiębiorstwo jest obowiązane zawiadomić Centralny Urząd Geologii o rozpoczęciu każdego wiercenia badawczego i poszukiwawczego związanego z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
§  11. Przedsiębiorstwo obowiązane jest przeprowadzić rozeznanie, czy w miejscu, w którym wyznaczono oś otworu wiertniczego lub w którym mają być prowadzone roboty strzałowe, nie występują urządzenia podziemne.
§  12.
1. Nawiercone w otworze wiertniczym horyzonty wód podziemnych oraz kurzawek powinny być zamknięte w taki sposób, aby woda ta nie mogła przedostawać się do warstw niższych i wyższych.
2. Dalsze głębienie otworu wolno prowadzić dopiero po sprawdzeniu przez kierownika robót i osobę sprawującą geologiczny nadzór nad robotami skuteczności zamknięcia wody.
§  13. W razie natrafienia przy wykonywaniu robót na ślady dóbr kultury, kierownik robót obowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezzwłocznie zawiadomić o tym prezydium miejscowej rady narodowej oraz właściwego konserwatora zabytków i wstrzymać roboty do czasu uzgodnienia z nim dalszego sposobu prowadzenia robót.
§  14.
1. Jeżeli wyniki otrzymane w czasie prowadzenia robót pozwalają wykonać zadanie geologiczne mniejszym nakładem prac, niż to przewidziano w projekcie badań geologicznych (§ 5), przedsiębiorstwo jest obowiązane zaniechać w porozumieniu z inwestorem wykonania zbędnych robót i badań.
2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w wypadku, gdy wyniki otrzymane w czasie prowadzenia robót wykluczają możliwość wykonania zadania geologicznego. Zaniechanie dalszego prowadzenia robót następuje w porozumieniu z inwestorem, przy czym należy o tym zawiadomić organ, który zatwierdził projekt badań geologicznych.
§  15.
1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest niezwłocznie zawiadomić Centralny Urząd Geologii o stwierdzeniu w toku prowadzonych robót występowania kopaliny lub wody nadającej się do celów leczniczych.
2. Prezes Centralnego Urzędu Geologii określa, których kopalin lub wód i jakich wypadków dotyczy obowiązek zawiadomienia, określony w ust. 1.
§  16.
1. Osoba sprawująca geologiczny nadzór nad robotami obowiązana jest zawiadomić właściwy wojewódzki organ do spraw geologii o:
1) wybudowaniu ujęcia wód podziemnych służącego do zaopatrzenia w wodę prowadzonych robót,
2) nawierceniu poziomu wodonośnego w otworze, który zgodnie z projektem badań geologicznych przeznaczony jest po zakończeniu robót do likwidacji, a który ze względu na jego konstrukcję i na wydajność nawierconego poziomu wodonośnego mógłby być wykorzystany jako otwór do ujęcia wody podziemnej.
2. Zawiadomienie powinno nastąpić w wypadku określonym w ust. 1 pkt 1 bezpośrednio po wykonaniu budowy ujęcia, a w wypadku określonym w ust. 1 pkt 2 - bezpośrednio po nawierceniu poziomu wodonośnego. W zawiadomieniu należy podać przypuszczalny termin zakończenia robót i przystąpienia do likwidacji otworu.
§  17. Przedsiębiorstwo obowiązane jest niezwłocznie zawiadomić o zakończeniu robót wojewódzki organ do spraw geologii, a w razie wiercenia określonego w § 10 - również Centralny Urząd Geologii.
§  18.
1. Roboty związane z badaniami geologicznymi podlegające nadzorowi i kontroli urzędów górniczych należy prowadzić w sposób ustalony przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie art. 83 prawa górniczego.
2. Pomiary geofizyczne, badania geologiczne w wyrobiskach oraz roboty związane z badaniami geologicznymi inne niż wymienione w ust. 1 należy prowadzić w sposób ustalony przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii.
3. Pomiary geodezyjne związane z badaniami geologicznymi należy prowadzić w sposób ustalony przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rozdział  3.

Dokumentacja pierwotna.

§  19.
1. Kierownik robót oraz osoba sprawująca geologiczny nadzór nad robotami obowiązani są posiadać na miejscu robót i stale uzupełniać w miarę postępu robót dokumentację ruchową, w skład której wchodzi:
1) zatwierdzony projekt badań geologicznych albo wyciąg z tego projektu, dotyczący wykonywanych robót, lub zarejestrowany projekt techniczny,
2) zatwierdzony plan ruchu w wypadku, gdy roboty podlegają nadzorowi urzędów górniczych,
3) dziennik robót i badań geologicznych.
2. Po zakończeniu robót dokumentację ruchową przechowuje przedsiębiorstwo, które sporządza dokumentację geologiczną.
3. Prezes Centralnego Urzędu Geologii ustala w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, jakie dokumenty, poza wymienionymi w ust. 1, powinny wchodzić w skład dokumentacji ruchowej dla poszczególnych rodzajów robót i badań, wzory tych dokumentów oraz wzór dziennika robót i badań, a także sposób ich prowadzenia.
§  20.
1. Osoba sprawująca geologiczny nadzór nad robotami jest obowiązana do prawidłowego pobierania próbek stosownie do zatwierdzonego projektu badań geologicznych oraz do przechowywania tych próbek z dokładnym oznaczeniem na ich opakowaniu oraz w dzienniku robót i badań geologicznych miejsca, czasu i okoliczności pobrania próbek.
2. W dzienniku robót i badań geologicznych należy ponadto sporządzić wstępny opis pobranych próbek.
3. Prezes Centralnego Urzędu Geologii ustala sposób oznaczania, ewidencjonowania, przechowywania, likwidacji i udostępniania próbek.
§  21.
1. W razie wykonywania wiercenia badawczego lub głębszego niż 30 m wiercenia poszukiwawczego, przedsiębiorstwo jest obowiązane sporządzić po zakończeniu wiercenia kartę otworu wiertniczego według wzoru ustalonego przez Centralny Urząd Geologii.
2. Kartę otworu wiertniczego sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy przesłać do Centralnego Archiwum Geologicznego, a drugi do właściwego ze względu na miejsce wiercenia wojewódzkiego archiwum geologicznego.
3. Karta otworu wiertniczego powinna być sporządzona i przesłana do odpowiedniego archiwum najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań i prac w otworze wiertniczym.

Rozdział  4.

Dokumentacja wynikowa.

§  22.
1. Wyniki robót i badań należy ująć w dokumentacji geologicznej, której rodzaj określa zatwierdzony projekt badań geologicznych.
2. Przepis ust. 1 obowiązuje również w wypadku, gdy roboty i badania nie dały oczekiwanych wyników.
§  23.
1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest zweryfikować projekt badań geologicznych i dokumentację geologiczną pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie:
1) przyjętej koncepcji rozwiązania zadania geologicznego,
2) zgodności faktów podanych w dokumentacji geologicznej z dokumentacją pierwotną badań i robót,
3) przyjętych metod i sposobów obliczeń,
4) prawidłowości obliczeń.
2. Weryfikację może przeprowadzić tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do sporządzania projektów i dokumentacji geologicznych.
3. Osoba weryfikująca stwierdza sprawdzenie projektu badań geologicznych lub dokumentacji geologicznych podpisem na karcie tytułowej oraz sporządza notatkę weryfikacyjną, którą w razie różnicy poglądów należy załączyć do weryfikowanego projektu lub dokumentacji.

Rozdział  5.

Likwidacja wyrobisk.

§  24.
1. Wyrobisko wykonane w związku z prowadzeniem badań geologicznych należy zabezpieczyć, a następnie zlikwidować po wykonaniu w nim badań przewidzianych w projekcie badań geologicznych oraz badań, których celowość wykonania powstała w toku robót.
2. Decyzję o likwidacji wyrobiska podejmuje w porozumieniu z inwestorem przedsiębiorstwo, które sporządza dokumentację geologiczną, w oparciu o wyniki badań uzyskane w tym wyrobisku.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku, gdy wyrobisko przeznaczone jest do eksploatacji lub do innych celów, a także jeżeli wojewódzki organ do spraw geologii przed powzięciem decyzji o likwidacji otworu wskaże użytkownika, któremu należy przekazać wyrobisko do wykorzystania.
§  25.
1. Jeżeli względy techniczne albo bezpieczeństwa uniemożliwiają dalsze głębienie otworu lub wykonanie badań albo jeżeli pokonywanie trudności napotykanych w czasie wiercenia byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, należy otwór ten zlikwidować przed osiągnięciem projektowanej głębokości lub przed wykonaniem zamierzonych badań.
2. Decyzję o likwidacji otworu wiertniczego z przyczyn określonych w ust. 1 podejmuje dyrektor przedsiębiorstwa, które wykonało otwór:
1) w razie wiercenia otworu w ramach badań geologiczno-inżynierskich - jeżeli projektowana głębokość otworu nie przekraczała 30 m,
2) w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli projektowana głębokość otworu nie przekraczała 30 m, a otwór wiercono w innym celu niż określony w pkt 1,
3) w uzgodnieniu z inwestorem oraz po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie komisji awaryjnej przedsiębiorstwa w wypadkach nie wymienionych w pkt 1 i 2.
3. Decyzja o likwidacji otworu powinna być powzięta nie później niż po upływie 6 tygodni od powstania przyczyn, o których mowa w ust. 1.
4. Decyzja dyrektora przedsiębiorstwa dotycząca otworu wiertniczego, którego projektowana głębokość przekraczała 1.200 m, wymaga zatwierdzenia przez dyrektora jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem.
§  26.
1. Dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia decyzji dyrektora przedsiębiorstwa (§ 25) po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie komisji awaryjnej, w skład której powinien wchodzić upoważniony przedstawiciel inwestora.
2. Dyrektor jednostki nadrzędnej obowiązany jest rozpatrzyć decyzję dyrektora przedsiębiorstwa najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia jej otrzymania.
3. Dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Centralny Urząd Geologii o powzięciu decyzji o likwidacji otworu wiertniczego z powodów określonych w § 25 ust. 1, jeżeli projektowana głębokość przekraczała 2.000 m.
§  27. Jeżeli wiercenie wykonywane w celu ustalenia zasobów wody podziemnej nie dało spodziewanych efektów pomimo odwiercenia otworu do projektowanej głębokości, decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje organ, który zatwierdził projekt badań geologicznych, na podstawie uzasadnionego wniosku dyrektora przedsiębiorstwa wykonującego wiercenie i inwestora.
§  28.
1. Jednostka posiadająca wiercone ujęcia wód podziemnych (studnie) obowiązana jest niezwłocznie zlikwidować wchodzący w skład tej studni otwór wiertniczy, który nie jest lub nie może być wykorzystany dla eksploatacji wody.
2. Do likwidacji otworów wiertniczych, o których mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 i 24 ust. 3.

Rozdział  6.

Archiwa geologiczne.

§  29.
1. Urzędy, instytucje państwowe i inne jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są przekazywać po jednym egzemplarzu sporządzonych materiałów geologicznych do Centralnego Archiwum Geologicznego oraz do właściwego wojewódzkiego archiwum geologicznego.
2. Obowiązkowi przekazania podlegają następujące materiały geologiczne:
1) karty otworów wiertniczych,
2) dokumentacje geologiczne, w tym zarówno dokumentacje zawierające ustalenie zasobów złóż kopalin, zasobów wód podziemnych lub przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa, jak również inne dokumentacje, a w szczególności mapy i zdjęcia geologiczne, opracowania regionalnych badań geologicznych oraz opracowania negatywnych wyników poszukiwań.
3. Karty otworów wiertniczych i dokumentacje geologiczne nie podlegające zatwierdzeniu przekazuje do archiwum jednostka, w której zostały one sporządzone, a dokumentacje geologiczne podlegające zatwierdzeniu - organy, które je zatwierdziły.
4. Prezes Centralnego Urzędu Geologii określa materiały geologiczne, które należy przekazywać tylko do Centralnego Archiwum Geologicznego.
§  30.
1. Centralne Archiwum Geologiczne prowadzone jest przez Instytut Geologiczny w Warszawie.
2. Do zadań Centralnego Archiwum Geologicznego należy gromadzenie i opracowywanie zestawień materiałów geologicznych dotyczących całego kraju, wykonywanie opracowań analitycznych i syntetycznych oraz udostępnianie posiadanych materiałów.
§  31.
1. Wojewódzkie archiwum geologiczne prowadzone jest przez wojewódzki organ do spraw geologii.
2. Do zadań wojewódzkiego archiwum geologicznego należy gromadzenie i opracowywanie zestawień materiałów geologicznych dotyczących terenu działania wojewódzkiego organu do spraw geologii oraz wykonywanie opracowań analitycznych i syntetycznych, a także udostępnianie posiadanych materiałów.
§  32.
1. Jednostki prowadzące działalność geologiczną mogą tworzyć zakładowe archiwa geologiczne.
2. Do zadań zakładowego archiwum geologicznego należy gromadzenie materiałów geologicznych sporządzanych przez jednostkę, w której znajduje się archiwum, oraz innych materiałów potrzebnych do pracy tej jednostce.
§  33.
1. Właściwy organ państwowej administracji geologicznej może zwrócić się do banku finansującego przedsiębiorstwo z wnioskiem o ograniczenie lub wstrzymanie finansowania w wypadku, gdy przedsiębiorstwo we właściwym czasie nie wykonuje odpowiednich badań w otworach wiertniczych lub nie dopełnia obowiązku sporządzania i przekazywania do archiwum kart otworów wiertniczych i dokumentacji geologicznych. Bank wstrzymuje na tej podstawie zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowanie przedsiębiorstwa.
2. Bank finansujący przedsiębiorstwo opierając się na ustaleniach swej działalności kontrolnej może ograniczyć lub wstrzymać finansowanie przedsiębiorstwa również z własnej inicjatywy.

Rozdział  7.

Przepisy końcowe.

§  34. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie rejestracji materiałów geologicznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 53),
2) zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie sporządzania kart otworów wiertniczych oraz postępowania z próbami pobranymi z tych wierceń.
§  35. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.