Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1951 r.

Monitor Polski

M.P.1969.43.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 września 1969 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1951 r.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 28, poz. 187) zarządza się, co następuje:
Rejestrację mężczyzn urodzonych w 1951 r. przeprowadzą właściwe organy administracji prezydiów gromadzkich, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli w okresie od 20 listopada do 20 grudnia 1969 r.
Organy, o których mowa w § 1, działające na terenie miasta Poznania oraz powiatów myszkowskiego, pszczyńskiego i miasta Świętochłowice w woj. katowickim, opoczyńskiego, iłżeckiego, staszowskiego i miasta Radomia w woj. kieleckim, kołobrzeskiego i złotowskiego w woj. koszalińskim, bialskiego, lubartowskiego i miasta Zamościa w woj. lubelskim, kolskiego, kościańskiego i ostrowskiego w woj. poznańskim - przeprowadzą rejestrację bez wzywania przedpoborowych do osobistego zgłoszenia się do organu przeprowadzającego rejestrację (w drodze korespondencyjnej).
Termin ogłoszenia rejestracji, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 6 listopada 1969 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.