Monitor Polski

M.P.1969.37.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 1969 r.
o zakresie działania Komitetu Drobnej Wytwórczości z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Na podstawie § 1 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Komitet Drobnej Wytwórczości organizuje i koordynuje działalność wytwórczą i usługową drobnej wytwórczości, a w szczególności: państwowego przemysłu terenowego, spółdzielczości pracy, rzemieślniczej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą, rzemiosła indywidualnego oraz innych nie uspołecznionych drobnych wytwórców.
2. Zadania i środki dla Komitetu Drobnej Wytwórczości, określane zbiorczo w narodowym planie gospodarczym, dzielone są przez Komitet Drobnej Wytwórczości i odpowiednio wyodrębniane na poszczególne organizacje drobnej wytwórczości objęte planem centralnym i terenowym.
§  2. Komitet Drobnej Wytwórczości sprawuje funkcje koordynacji międzyresortowej w stosunku do resortów i instytucji centralnych prowadzących działalność w dziedzinach:
1) usług dla ludności, koordynowanych dotychczas stosownie do uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970 (Monitor Polski Nr 47, poz. 259) przez Komitet Drobnej Wytwórczości, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej i Ministerstwo Komunikacji, oraz tych usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej, które w przeważającej mierze wykonywane są w sieci usług dla ludności; Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ustala wykaz usług wymagających koordynacji międzyresortowej, obejmujący w szczególności usługi polegające na naprawie artykułów trwałego użytku, usługi stacji obsługi pojazdów mechanicznych, usługi remontowo-budowlane i inne;
2) produkcji wyrobów lub grup wyrobów, w których drobna wytwórczość jest głównym producentem w skali krajowej, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości a zainteresowanymi ministrami;
3) produkcji i usług zastrzeżonych dla zatrudnienia inwalidów;
4) pracy nakładczej oraz ustalania wytycznych i przepisów w zakresie organizowania i wykonywania tej pracy;
5) działalności gospodarczej organizacji społecznych, nadzorowanych przez odpowiednie resorty;
6) polityki dotyczącej działalności rzemiosła, przemysłu prywatnego, przemysłu domowego i ludowego oraz usług nierzemieślniczych.
§  3. Zadaniem Komitetu Drobnej Wytwórczości jest koordynowanie działalności drobnej wytwórczości oraz działalności innych resortów w powiązaniu z terenowymi zadaniami aktywizacji gospodarczej w celu zaspokajania zapotrzebowania ludności i jednostek gospodarki uspołecznionej na usługi i wyroby określone w § 2 oraz zapewnienie zgodnej z interesem gospodarki narodowej działalności rzemiosła i innych nie uspołecznionych drobnych wytwórców.
§  4. W ramach koordynacji międzyresortowej oprócz funkcji wymienionych w § 4 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 224) Komitet Drobnej Wytwórczości:
1) programuje perspektywicznie oraz bilansuje zadania i środki niezbędne do zapewnienia rozwoju dziedzin działalności, określonych w § 2, zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej,
2) zgłasza wnioski co do zapewnienia w planach właściwych resortów środków niezbędnych do realizacji zadań objętych koordynacją międzyresortową,
3) zapewnia bądź występuje do właściwych naczelnych organów administracji państwowej z wnioskami o wprowadzenie bodźców oraz warunków ekonomicznych i organizacyjno-technicznych do należytego rozwoju koordynowanych dziedzin działalności,
4) występuje z wnioskami o wydanie lub wydaje w ramach swej właściwości przepisy w dziedzinach określonych w § 2.
§  5. Ministerstwa i instytucje centralne, nadzorujące działalność objętą zakresem koordynacji międzyresortowej Komitetu Drobnej Wytwórczości, obowiązane są w szczególności do:
1) przedstawiania Komitetowi informacji i analiz niezbędnych do oceny stanu i postępu realizacji zadań ustalanych w trybie koordynacji międzyresortowej,
2) przedstawiania Komitetowi do oceny projektów planów resortowych w zakresie objętym jego koordynacją,
3) uzgadniania z Komitetem programów działania oraz podstawowych przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, zwłaszcza w dziedzinie inwestycji, postępu technicznego, szkolenia kadr itp.,
4) zgłaszania wniosków w sprawie środków niezbędnych do realizacji zadań.
§  6. Ministrowie bilansujący środki zaopatrzenia materiałowo-technicznego obowiązani są uwzględniać w bilansach i planach rozdziału potrzeby zgłaszane przez Komitet Drobnej Wytwórczości w zakresie koordynowanych przez niego dziedzin działalności.
§  7. 1 (skreślony).
§  8. Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości opracuje i przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 30 września 1969 r. projekty aktów prawnych niezbędnych do uzgodnienia obowiązujących przepisów z ustalonym w tym zarządzeniu zakresem działania Komitetu Drobnej Wytwórczości z tytułu koordynacji międzyresortowej.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 skreślony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 15 z dnia 9 lutego 1972 r. w sprawie usprawnienia działania niektórych naczelnych organów administracji z tytułu koordynacji międzyresortowej (M.P.72.13.93) z dniem 1 marca 1972 r.