Law Journal

Zm.: stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.

Dz.U.1953.5.9 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki uposażeń pracowników państwowych.

Dz.U.1953.5.8 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dz.U.1953.4.7 | dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowych komisji arbitrażowych i tryb postępowania arbitrażowego.

Dz.U.1953.2.2 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1953.1.1 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.

Dz.U.1952.53.348 | dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami. Frankfurt nad Odrą.1951.01.27.

Dz.U.1952.53.346 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1951 r. | Akt obowiązujący

Powoływanie komisarzy do zakładania ksiąg wieczystych.

Dz.U.1952.52.345 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1952.52.344 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie obniżek obowiązkowych dostaw mleka w roku 1952.

Dz.U.1952.52.343 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania terenowych jednostek kontroli państwowej.

Dz.U.1952.52.341 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Tryb wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Dz.U.1952.52.340 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U.1952.52.339 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Opłaty w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Dz.U.1952.51.338 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dz.U.1952.51.337 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o obowiązkowych dostawach mleka.

Dz.U.1952.51.335 | dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dz.U.1952.50.334 | dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Konwencja w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Warszawa.1949.09.26.

Dz.U.1952.50.332 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1949 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Konwencja sanitarno-weterynaryjna wraz z Protokołem końcowym. Warszawa.1949.09.26.

Dz.U.1952.50.330 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1949 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów dekretu o dowodach osobistych.

Dz.U.1952.49.329 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dz.U.1952.49.328 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.

Dz.U.1952.49.327 | dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Wykańczanie budowy i nadbudowa niektórych budynków mieszkalnych.

Dz.U.1952.49.325 | dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Akademie wojskowe.

Dz.U.1952.49.324 | dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U.1952.48.321 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dz.U.1952.48.319 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1952.48.318 | dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa rybnego.

Dz.U.1952.47.317 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Kontrola państwowa.

Dz.U.1952.47.316 | ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dz.U.1952.46.315 | rozporządzenie z dnia 24 września 1952 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie przedsiębiorstw wykonujących czynności deratyzacyjne i dezynsekcyjne.

Dz.U.1952.46.313 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw szczecińskiego i warszawskiego.

Dz.U.1952.46.312 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie pracowników nauki w niektórych laboratoriach.

Dz.U.1952.46.311 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Przysięga wojskowa.

Dz.U.1952.46.310 | ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Amnestia.

Dz.U.1952.46.309 | ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Pakistan konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U.1952.45.308 | oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1952 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1952.45.307 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Uznanie za obowiązującą zmiany do polskiej normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1952.45.306 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.

Dz.U.1952.45.305 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dz.U.1952.44.302 | dekret z dnia 29 października 1952 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.

Dz.U.1952.44.301 | dekret z dnia 29 października 1952 r. | Akt utracił moc

Prawo łowieckie.

Dz.U.1952.44.300 | dekret z dnia 29 października 1952 r. | Akt utracił moc

Skóry i ich półfabrykaty oraz narzędzia używane przy ich przerobie, zajęte lub uznane za przepadłe.

Dz.U.1952.43.298 | rozporządzenie z dnia 28 października 1952 r. | Akt utracił moc

Rejestracja zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzór nad nimi.

Dz.U.1952.43.297 | rozporządzenie z dnia 20 października 1952 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1952.42.291 | rozporządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Libii do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

Dz.U.1952.41.288 | oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1952 r. | Akt jednorazowy

Zasady udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.

Dz.U.1952.41.287 | rozporządzenie z dnia 29 września 1952 r. | Akt utracił moc

Uznanie za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1952.41.286 | rozporządzenie z dnia 24 września 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.

Dz.U.1952.41.285 | rozporządzenie z dnia 15 września 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Krosna w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1952.41.284 | rozporządzenie z dnia 14 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Kocudza i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1952.41.283 | rozporządzenie z dnia 14 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Dz.U.1952.41.282 | rozporządzenie z dnia 14 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1952.41.281 | rozporządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Lake Success.1950.03.21.

Dz.U.1952.41.278 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 1950 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1952.39.275 | rozporządzenie z dnia 9 września 1952 r. | Akt utracił moc

Higiena i bezpieczeństwo pracy w przemysłowych laboratoriach radiologicznych.

Dz.U.1952.39.274 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Rejestr skazanych.

Dz.U.1952.39.273 | rozporządzenie z dnia 10 września 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, zniesienie i zmiana niektórych gmin w powiatach: węgrowskim, siedleckim i sokołowskim.

Dz.U.1952.39.272 | rozporządzenie z dnia 10 września 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów sokołowskiego i węgrowskiego w województwie warszawskim.

Dz.U.1952.39.271 | rozporządzenie z dnia 10 września 1952 r. | Akt utracił moc