Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.23.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 16 lipca 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) zarządza się, co następuje:
§  1. W części "C. Pracownicy obsługi" tabeli stanowisk i stawek uposażenia zasadniczego pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych (Dz. U. z 1965 r. Nr 50, poz. 312 i z 1968 r. Nr 13, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1) w lp. 6 skreśla się wyrazy "woźnica w nadleśnictwie",
2) po lp. 7 dodaje się nową lp. 8 w brzmieniu:

"8. Woźnica w nadleśnictwie 900-1.350".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1969 r.